Logo NDUN
Lên đầu trang
Chủ nhật, 10/12/2023 15:09


       Trong 02 ngày 22 và 26/02/2019 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học của sinh viên năm 2019. Các sinh viên cùng các thầy cô hướng dẫn đã đăng ký 10 đề tài trong năm 2019.

Dựa trên bản thuyết minh do các nhóm sinh viên trình bày, các hội đồng xét duyệt với 03 thành viên, đã đưa ra những nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng thuyết minh đề tài. Nhìn chung, các bản thuyết minh đã đạt những yêu cầu cơ bản làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài trong năm 2019. Tuy nhiên, một số bản thuyết minh chưa thể hiện rõ được mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của đề tài, kết cấu các chương chưa phù hợp với tên đề tài. Hội đồng yêu cầu các nhóm sinh viên và thầy cô hướng dẫn đề tài nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung để bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về nội dung và hình thức.

Các nhóm sinh viên và thầy cô hướng dẫn đề tài đã tiếp thu và có những ý kiến trao đổi hoặc xin ý kiến hội đồng về các vấn đề của chủ đề nghiên cứu. Qua nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng, một số đề tài đã được đổi tên cho phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu và khả năng nghiên cứu của các thành viên đề tài. Căn cứ kết quả, cả 10 thuyết minh đề tài khoa học của sinh viên được thông qua và phê duyệt trong đợt này.

Tin liên quan