Thứ bảy, 21/10/2017 17:12
Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng lập kế hoạch, tư vấn và triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trường. Phòng CNTT chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kế hoạch phát triển, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động chung của Trường