Thứ bảy, 16/12/2017 08:34
Chi bộ Đảng Công nghệ thông tin - Thư viện gồm các đồng chí sau đây...
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Phòng CNTT từ năm 2012 - nay
Là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng lập kế hoạch, tư vấn và triển khai công tác ứng dụng CNTT trong các hoạt động của trường...