Chủ nhật, 21/10/2018 08:48
Danh sách nợ học phí và các khoản phải nộp khác Học kỳ II năm học 2017-2018 đến hết 30/09/2018,Phòng tài chính kế toán thông báo đến toàn thể các phòng ban liên quan, cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp và toàn thể sinh viên, học viên trường về danh sách nợ học phí và các khoản phải nộp khác, đề nghị các cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp đôn đốc các ban sinh viên học viên theo dõi ra soát lại thông báo trên.