Thứ bảy, 21/10/2017 17:12
danh sách nợ học phí và các khoản phải nộp Học kỳ I năm học 2017-2018 đến hết ngày 30/09/2017, Phòng tài chính kế toán thông báo đến các Phòng ban liên quan, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập lớp trưởng các lớp và toàn thể sinh viên toàn trường danh sách nợ của các học viên, sinh viên trong trường đến hết ngày 30/09/2017, đề nghị các bạn theo dõi kiễm tra kịp thời để lên hoàn thành nghĩa vụ học phí vói nhà trường, với các trường hợp sai sót nhầm lẫn các bạn lên ngay Phòng để kiểm tra đối chiếu kịp thời