Thứ năm, 20/01/2022 11:44
Phòng tài chính kế toán kính gửi Phòng, Khoa, Bộ môn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Đối với vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, đề nghị các đơn vị khi bàn giao hàng hóa phải có sự xác nhận của phòng TCKT. Khi có sự thay đổi mẫu hồ sơ, Phòng TCKT sẽ gửi lại mẫu mới nhất. Trân trọng!