Chủ nhật, 26/06/2022 14:55
Danh sách nợ học phí và các khoản phải nộp khác Học kỳ II năm học 2021-2022 đến hết 01/06/2022
Phòng tài chính kế toán kính gửi Phòng, Khoa, Bộ môn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Đối với vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, đề nghị các đơn vị khi bàn giao hàng hóa phải có sự xác nhận của phòng TCKT. Khi có sự thay đổi mẫu hồ sơ, Phòng TCKT sẽ gửi lại mẫu mới nhất. Trân trọng!