Thứ hai, 21/08/2017 21:08
Thông báo của Phòng Tài chính kế toán Danh sách nợ học phí và các khoản phải thu khác của sinh vên toàn trường của Học ký 2 năm học 2016-2017 đến hết 31/07/2017 đề nghị các Gíao viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và lớp trưởng các lớp đôn đốc nhắc nhở các bạn sinh viên, học viên sớm hoàn tất các khoản còn nợ, hoàn thành nghĩa vụ học phí với nhà trường