Chủ nhật, 24/06/2018 21:27
Căn cứ theo Quyết định số 461/QĐ-ĐDN ngày 21 tháng 4 năm 2014 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm thuộc Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Phòng QL NCKH có chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau: