Chủ nhật, 21/04/2019 13:28
Phòng TCCB có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tuyển dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (CBVC); công tác xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý...