Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ ba, 28/05/2024 11:56


       Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và trường Đại học Điều dưỡng Baylor, Hoa Kỳ, từ ngày 18 – 29/6/2018 TS. Dora Bradley và TS. Linda Plank giảng dạy môn Quản lý và Lãnh đạo điều dưỡng cho học viên lớp cao học điều dưỡng khoá 4 của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

       Môn học được thiết kế để cung cấp cho người học sự phân tích về các khái niệm lãnh đạo, phát triển các kỹ năng quan trọng cho các nhà lãnh đạo điều dưỡng hiện đại trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe phức tạp và luôn thay đổi, kỹ năng quản lý và vai trò của điều dưỡng trong các tổ chức điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe và quản lý.

       Sau khi hoàn thành khóa học này, người học sẽ có thể mô tả và sử dụng các khái niệm liên quan đến lãnh đạo và phát triển quản lý trong thực hành điều dưỡng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý của điều dưỡng, xác định và cụ thể hoá kỹ năng quan trọng trong phát triển lãnh đạo điều dưỡng; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình và kết quả chăm sóc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam.

       Phương pháp dạy và học bao gồm thuyết trình, hội thảo, tự học, làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm, phân tích nghiên cứu theo ca.

       Thời khoá biểu cụ thể như sau:

Ngày 18/6/2018:

- Giới thiệu môn học, kết quả mong đợi sau khi kết thúc môn học;

- Lãnh đạo và quản lý: lãnh đạo và quản lý dựa trên bằng chứng chuyển đổi trong một thế giới đang thay đổi;

- Chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam

Ngày 19/6/2018:

- Xu hướng định hình lãnh đạo điều dưỡng

- Ý nghĩa đối với giáo dục và thực hành điều dưỡng chuyên môn

- Chăm sóc điều dưỡng tại Việt Nam

- Đạo đức và lãnh đạo điều dưỡng đích thực

Ngày 20/6/2018:

- Lập kế hoạch chiến lược, thiết lập mục tiêu và tiếp thị;

- Thay đổi, phức tạp và đổi mới;

Ngày 21/6/2018:

- Ra quyết định tập thể, giải quyết vấn đề và ủy quyền;

- Hình thành các nhóm hiệu quả thông qua giao tiếp và quan hệ đối tác;

Ngày 22/6/2018:

- Quản lý và đi đầu về chất lượng và chăm sóc bệnh nhân an toàn;

- Chăm sóc bệnh nhân an toàn - cốt lõi của hàng đầu và quản lý;

- Ôn tập;

Ngày 25/6/2018:

- Kiểm tra lấy điểm giữa kỳ;

- Các tổ chức chăm sóc sức khỏe, cấu trúc và chiến lược phân phối chăm sóc;

- Giới thiệu về dự án quy hoạch chiến lược;

Ngày 26/6/2018:

- Quản lý chi phí và ngân sách;

- Nhân sự và Lập kế hoạch;

- Chuẩn bị dự án quy hoạch chiến lược;

Ngày 27/6/2018:

- Phát triển nguồn nhân lực: tuyển dụng, lưu giữ, đánh giá và kỷ luật;

- Chuẩn bị dự án quy hoạch chiến lược;

Ngày 28/6/2018:

- Quản lý thông tin và công nghệ;

- Ảnh hưởng đến các quy trình chăm sóc và kết quả trong hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam;

- Chuẩn bị dự án quy hoạch chiến lược;

Ngày 29/6/2018:

Thuyết trình cuối khoá học: lãnh đạo và quản lý điều dưỡng Việt Nam

Tin liên quan