Lên đầu trang
Thứ hai, 20/05/2019 16:25


I. Lãnh đạo khoa

1. Trưởng khoa:  

TTƯT.TS. Ngô Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng

2. Phó trưởng khoa: 

ThS. Vũ Thị Là

ThS. Phạm Thị Thanh Hương

II. Các bộ môn thuộc khoa Điều dưỡng - Hộ sinh

1. Bộ môn Điều dưỡng cơ sở

2. Bộ môn Hộ sinh

3. Bộ môn Quản lý và Nghiên cứu Điều dưỡng

III. Viên chức khoa

STT Họ và tên Bộ môn Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Vũ Thị Là Điều dưỡng cơ sở 1981 Thạc sỹ

Phó trưởng khoa ĐD-HS

Trưởng BM

2 Đinh Thị Thu Hằng Điều dưỡng cơ sở 1973 Thạc sỹ Phó trưởng bộ môn
3 Phạm Thị Hằng Điều dưỡng cơ sở 1970 ĐDCKI Phó trưởng bộ môn
4 Vũ Thị Én Điều dưỡng cơ sở 1991 Cử nhân  
5 Lê Văn Cường Điều dưỡng cơ sở 1991 Cử nhân  
6 Vũ Hồng Nhung Điều dưỡng cơ sở 1990 Cử nhân  
7 Phạm Thị Bích Ngọc Điều dưỡng cơ sở 1989 Cử nhân  
8 Đinh Thị Thu Huyền Điều dưỡng cơ sở 1987 Thạc sỹ  
9 Đỗ Thị Hoà Điều dưỡng cơ sở 1986 Thạc sỹ  
10 Trần Thu Hiền Điều dưỡng cơ sở 1986 Thạc sỹ  
11 Nguyễn Thị Lĩnh Điều dưỡng cơ sở 1985 Thạc sỹ  
12 Nguyễn Thị Huyền Trang Điều dưỡng cơ sở 1989 Thạc sỹ  
13 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Điều dưỡng cơ sở 1981 Thạc sỹ  
14 Võ Thị Thu Hương Điều dưỡng cơ sở 1973 ĐDCKI  
15 Nguyễn Thị Thu Hương Điều dưỡng cơ sở 1973 ĐDCKI  
16 Mai Anh Dũng Điều dưỡng cơ sở 1988 Cử nhân  
17 Lê Thị Thuý Điều dưỡng cơ sở 1989 ĐDCKI  
18 Trần Thị Quỳnh Trang Điều dưỡng cơ sở 1985 Cử nhân  
19 Nguyễn Trần Trinh Điều dưỡng cơ sở 1987 Cử nhân  
           
1 Phạm Thị Thanh Hương Hộ sinh 1976 Thạc sỹ Phó trưởng khoa ĐD- HS
Trưởng bộ môn
2 Vũ Thị Lệ Hiền Hộ sinh 1972 ĐDCKI Phó trưởng bộ môn
3 Cao Vân Anh Hộ sinh 1974 ĐDCKI  
4 Nguyễn Thị Liên Hộ sinh 1973 ĐDCKI  
5 Lưu Thanh Hoàn Hộ sinh 1973 Thạc sỹ  
6 Nguyễn Thị Mai Hương Hộ sinh 1974 ĐDCKI  
7 Vũ Thị Giang Hộ sinh 1983 Cử nhân  
8 Bùi Thị Tâm Hộ sinh 1989 Trung cấp  
           
1 Vũ Văn Đẩu QL& NCĐD 1979 Thạc sỹ Phó trưởng bộ môn
2 Nguyễn Thị Thanh Hường QL& NCĐD 1987 Thạc sỹ  
Tin liên quan