Thứ tư, 29/05/2024 06:10


I. Thông tin về chức năng và nhiệm vụ của đơn vị, các đơn vị trực thuộc.

- Bộ môn Toán tin trực thuộc Khoa khoa học cơ bản, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

- Bộ môn tham gia trực tiếp giảng dạy các môn: Tin học, Sử dụng phần mềm trong Y học, Xác suất thống kê

 

II. Chi bộ - Công đoàn – Đoàn thanh niên

Bộ môn Toán tin gồm 12 giảng viên: trong đó có 8 giảng viên cơ hữu và 4 giảng viên kiêm nhiệm.

1. Chi bộ:

Thuộc Chi bộ Khoa học cơ bản

Tổ Đảng Toán Tin gồm 5 đồng chí

- Đồng chí Nguyễn Thị Hòa – Phó Bí thư chi bộ

- Đồng chí Lại Văn Định

- Đồng chí Lại Văn Hải

- Đồng chí Vũ Thị Bích Hảo

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc

2. Công đoàn:

Thuộc Công đoàn khoa Khoa học cơ bản

Tổ công đoàn Bộ môn Toán Tin bao gồm 8 đồng chí

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Tổ trưởng

- Đồng chí Nguyễn Thị Hòa

- Đồng chí Lại Thị Nhung

- Đồng chí Lại Văn Hải

- Đồng chí Nguyễn Thị Hương

- Đồng chí Lại Văn Định

- Đồng chí Vũ Thị Bích Hảo

- Đồng chí Nguyễn Thị Giang

3. Đoàn thanh niên

III. Cơ cấu tổ chức của đơn vị

A. Thông tin về giảng viên đã từng công tác tại bộ môn Toán – tin

1. Phạm Bùi Phong

Chức vụ: Nguyên trưởng bộ môn Toán Tin

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Thời gian làm việc tại trường: từ năm ….. đến năm 2012

Địa chỉ:

Điện thoại:

Ảnh (Nếu có)

B. Thông tin về giảng viên hiện đang công tác tại bộ môn.

1. Nguyễn Thị Hòa – Trưởng Bộ môn

Ngày sinh: 04/10/1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Tin học, Sử dụng phần mềm thống kê y học

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Toán tin – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Điện thoại: DĐ (0989.663.435)                 

Email: hoadhddnd@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã làm:

          Đề tài 1: Một số biện pháp đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (Chủ nhiệm đề tài)

          Đề tài 2: Nhận xét chương trình đào tạo đại học liên thông chính quy của trường Đại học điều dưỡng Nam Định qua ý kiến của sinh viên đã tốt nghiệp.

Các nghiên cứu khoa học tham gia:

          Đề tài 1: Đánh giá kĩ năng thực hành nghề của sinh viên đại học điều dưỡng khóa 1 (từ tháng 10/2008 đến tháng 10/2009)

          Đề tài 2: Đánh giá kĩ năng thực hành nghề của sinh viên đại học điều dưỡng khóa 2 (từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2010)

          Đề tài 3: Nghiên cứu tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng tại một số làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định và đề xuất giải pháp can thiệp (Đề tài cấp tỉnh).

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Tin học đại cương – Chủ biên, biên soạn

          Giáo trình 2: Sử dụng phần mềm trong y học – Chủ biên, biên soạn

Danh hiệu đạt được

- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2012-2013”  Số QĐ 154/QĐ-CĐYT ngày 26/09/2013

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cống tác năm học 2013- 2014” Số QĐ 4491/QĐ-BYT ngày 01/12/2014

- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Giỏi việc nước – Đảm việc nhà ngành Y tế giai đoạn 2010-2015” Số QĐ 164/QĐ-CĐYT ngày 06/10/2015

2. Lại Văn Định – Phó trưởng Bộ môn

Ngày sinh: 13/04/1979

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Xác suất thống kê

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Toán tin – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Điện thoại: DĐ (0912.800.228)       

Email: dinhd13@gmail.com

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

Giáo trình 1:         Xác suất thống kê.                   Năm xuất bản: 8/2016

Giáo trình 2: Hướng dẫn thực hành các bài toán Xác suất thống kê. Năm: 2016

Các bài báo đã được đăng.

Bài báo 1: Dạy học giải bài toán tìm khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng bằng phương pháp thể tích cho học sinh trung học phổ thông. - Tạp chí khoa học (Journal of Science)

Bài báo 2: Rèn luyện kĩ năng vận dụng định lí Bayes trong dạy học xác suất thống kê cho sinh viên ngành Điều dưỡng – Tạp chí Giáo dục

Bài báo 3: Rèn luyện kĩ năng giải bài toán kiểm định giả thiết thống kê cho sinh viên ngành Điều dưỡng – Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology)

3.  Lại Thị Nhung – Giảng viên

Ngày sinh: 10/04/1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Tin học, Sử dụng phần mềm thống kê y học

Ngạch tuyển dung: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Toán tin – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học.

Điện thoại: DĐ (0912.929.829)       

Email: lainhungdd@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã tham gia:

          Đề tài 1: Một số biện pháp đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

          Đề tài 2: Nhận xét chương trình đào tạo đại học liên thông chính quy của trường Đại học điều dưỡng Nam Định qua ý kiến của sinh viên đã tốt nghiệp.

          Sáng kiến 1: Ứng dụng mạng xã hội facebook trong việc tăng cường chuyển tải thông tin của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đến sinh viên và người sử dụng Internet.

          Sáng kiến 2: Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây nâng cao hiệu quả lưu trữ hỗ trợ cho dạy – học tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Tin học đại cương – Tham gia biên soạn

          Giáo trình 2: Sử dụng phần mềm trong y học – Tham gia biên soạn

4.  Lại Văn Hải – Giảng viên

Ngày sinh: 22/09/1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Tin học, Sử dụng phần mềm thống kê y học

Kiêm nhiệm: Giáo vụ khoa Khoa học cơ bản

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: Thôn 1 Xã Phù Vân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: DĐ (0983.311.573)       

Email: laivanhai80@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã làm:

          Sáng kiến 1: Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây nâng cao hiệu quả lưu trữ hỗ trợ cho dạy – học tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (chủ sáng kiến).

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Tin học đại cương – Tham gia biên soạn

          Giáo trình 2: Sử dụng phần mềm trong y học – Tham gia biên soạn

5.  Nguyễn Thị Hương – Giảng viên

Ngày sinh: 26/06/1987

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Tin học, Sử dụng phần mềm thống kê y học

Ngạch tuyển dung: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Toán tin – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học

Điện thoại: DĐ (0919.741.388)       

Email: huongnguyen2606@gmail.com

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Tin học đại cương – Tham gia biên soạn

          Giáo trình 2: Sử dụng phần mềm trong y học – Tham gia biên soạn

6. Vũ Thị Bích Hảo – Giảng viên

Ngày sinh: 11/03/1983

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Xác suất thống kê

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Toán tin – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học

Điện thoại: DĐ (0988.823.717)       

Email: vuthibichhaodd@gmail.com

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Tin học đại cương – Biên soạn

          Giáo trình 2: Sử dụng phần mềm trong y học – Biên soạn

7. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Giảng viên

Ngày sinh: 07/09/1983

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Các suất thống kê

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Toán tin – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học

Điện thoại: DĐ (0915.867.636)

Email: ngocmaths79@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học tham gia:

          Đề tài 1: Đánh giá thực trạng việc làm của sinh viên Đại học Điều dưỡng chính quy khóa 4 sau tốt nghiệp

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Xác suất thống kê

8.  Nguyễn Thị Giang – Giảng viên

Ngày sinh: 17/10/1985

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Xác suất thống kê

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Toán tin – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học

Điện thoại: DĐ (0904.333.553)       

Email: giangntkhcb@gmail.com

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Xác suất thống kê

Các bài báo đã được đăng.

9. Lê Thị Minh Thu – Giảng viên kiêm nhiệm

Ngày sinh: 05/11/1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Xác suất thống kê

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Toán tin – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học

Điện thoại: DĐ (0915.511.580)                  Nội bộ: (0350.3649.666)

Email: lethundun@gmail.com

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Xác suất thống kê

10. Nguyễn Anh Tiến – Giảng viên kiêm nhiệm

Ngày sinh: 09/09/1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Tin học, Sử dụng phần mềm thống kê y học

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Toán tin – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Điện thoại: DĐ (0986.707.567)       

Email: anhtiens@gmail.com

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Tin học đại cương

          Giáo trình 2: Sử dụng phần mềm trong y học

11. Phạm Văn Sơn – Giảng viên kiêm nhiệm

Ngày sinh: 20/04/1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Tin học, Sử dụng phần mềm thống kê y học

Ngạch tuyển dung: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Toán tin – Tầng 5 nhà Hiệu bộ

Điện thoại: DĐ (0918.316.374)                 

Email: sontt@ndun.edu.vn

Các nghiên cứu khoa học đã làm:

          Đề tài 1: Một số giải pháp nhằm giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

          Đề tài 2: Ứng dụng giải pháp “nhân bản máy tính” nhằm giảm chi phí đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin

          Sáng kiến 1: Ứng dụng mạng xã hội facebook trong nâng cao hiệu quả học tập tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Tin học đại cương – Biên soan

          Giáo trình 2: Sử dụng phần mềm trong y học – Biên soạn

12. Trần Thu Ngà – Giảng viên kiêm nhiệm

Ngày sinh: 10/12/1987

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Xác suất thống kê

Ngạch tuyển dung: Giảng viên

Địa chỉ: Xóm 7 Mĩ Hà – Mĩ Lộc – Nam Định

Điện thoại: DĐ (0914.024.388)       

Email: ngatran1508@gmail.com

Các đề tài đã tham gia

          Đề tài 1: Khảo sát thực trạng sinh viên khóa 3,4,5 có việc làm sau tốt nghiệp trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

          Giáo trình 1: Xác suất thống kê

III. Thành tích đơn vị đạt được

1. Bằng  khen  của Bộ trưởng Bộ Y tế “Tập thể Lao động xuất sắc”– Năm 2013

2. Bằng  khen  của Bộ trưởng Bộ Y tế “Tập thể Lao động xuất sắc”– Năm 2014

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2013 - 2014” – Năm 2013

 

IV. Ảnh tập thể của đơn vị

Tin liên quan