Thứ sáu, 21/06/2024 11:34


I. Thông tin về chức năng và nhiệm vụ của đơn vị, các đơn vị trực thuộc.

- Bộ môn Lý luận chính trị  trực thuộc Khoa khoa học cơ bản, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

- Bộ môn tham gia trực tiếp giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

II. Chi bộ - Công đoàn – Đoàn thanh niên

Bộ môn Lý luận chính trị gồm 10 giảng viên: trong đó có 6 giảng viên chính thức và 4 giảng viên kiêm nhiệm.

1. Chi bộ:

-Tổ Đảng của Bộ môn Lý luận chính trị thuộc chi bộ Khoa học cơ bản

- Tổ Đảng gồm 6 đồng chí

2. Công đoàn:

- Tổ công đoàn Bộ môn Lý luận chính trị thuộc Công đoàn khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học điều dưỡng Nam Định

- Tổ công đoàn Bộ môn Lý luận chính trị  bao gồm 10 đồng chí

1) Đồng chí  Đinh Quốc Thắng – Trưởng Bộ môn

2) Đồng chí Lâm Văn Đồng – Phó trưởng Bộ môn

3) Đồng chí Lê Xuân Hồng

4) Đồng chí Lê Thị Hương

5) Đồng chí Đinh Thị Hạnh

6) Đồng chí Khổng Thị Nhạn  – Tổ trưởng Công đoàn

7) Đồng chí Chu Thị Thanh Vui

8) Đồng chí Vũ Thị Huệ

9) Đồng chí Trần Thị Vân Anh

10) Đồng chí Nguyễn Thị Thủy

 

 

3. Đoàn thanh niên

III. Cơ cấu tổ chức của đơn vị

1. Thông tin về giảng viên hiện đang công tác tại Bộ môn.

1. TS.Đinh Quốc Thắng – Trưởng Bộ môn

Ngày sinh: 16/4/1965

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị

Các môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin, Triết học sau Đại học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: 178- Trần Nhật Duật – P. Trần Tế  Xương –Tp. Nam Định`

Điện thoại: DĐ (0988060969)                    Nội bộ: ()

Email: thangdieuduong@yahoo.com

Các nghiên cứu khoa học đã làm:

          Đề tài 1: Kinh nghiệm giải quyết phúc lợi y tế ở Nhật Bản và những gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 4(110) năm 2010.

         Đề tài 2: Đề tài cấp Nhà nước: Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các nước Đông Nam Á- Kinh nghiệm cho Việt Nam trong tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN”.

        Đề tài 3: An sinh xã hội cho lao động di cư ở các nước ASEAN, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (168) năm 2014.

         Đề tài 4: Bàn về phúc lợi y tế ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí  Y học thực, số 3 (907) năm 2014.

        Đề tài 5: Chính sách phúc lợi đối với tài chính y tế trong phát triển y tế ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 220 năm 2014.

        Đề tài 6: Phát triển phúc lợi cho nhân lực y tế ở Việt Nam, Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 435 năm 2014.

         Đề tài 7: Giải quyết an xã hội của Thái Lan, Malaisia, Philipin và bài học kinh nghiệm cho Việt nam, Đề tài khoa học cấp bộ, Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Đông Nam Á – Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam.

        Đề tài 8: Đánh giá tác động của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, đề tài khoa học cấp cơ sở, cơ quan chủ chì: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, năm 2015.

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia:

          Sách Tham khảo: Phúc lợi Y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. – Biên soạn, năm 2016.NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Đồng chí Lâm Văn Đồng – Phó trưởng Bộ môn

Ngày sinh: 30/1/1975

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học

Các môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin, triết học sau Đại học,  Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: 12/46 – Đường Phù Nghĩa – Tp. Nam Định

Điện thoại: DĐ (0988111975)         

Email: lamvandong75@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã làm:

           Đề tài 1: Đánh giá hoạt động giảng dạy học tập thông qua lấy ý kiến thăm dò sinh viên trường ĐHĐD Nam Định, Đề tài cấp cơ sở, năm 2010.

          Đề tài 2: Kết quả thăm dò sinh viên hoạt động của giáo viên tại trường ĐHĐD Nam Định, Đề tài cấp cơ sở, năm 2011.

         Đề tài 3: Đánh giá tác động của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, đề tài khoa học cấp cơ sở, cơ quan chủ chì: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.năm 2015.

          Đề tài 4: Khảo sát thực trạng sinh viên đại học chính quy khóa 3,4,5 có việc làm sau khi tốt nghiệp trường Đại học Điều dưỡng, Đề tài cấp cơ sở, năm 2016.

Các bài báo đã được đăng.

Bài báo 1: Nâng cao y đức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận chính trị, Tháng 6/2009.

Bài báo 2: Bồi dưỡng và nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ y tế ở nước ta hiện nay. Tạp chí lý luận chính trị và Truyền thông, Tháng 6/2009.

 Bài báo 3: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4( khóa XI) của Đảng vào việc nâng cao đạo đức cho cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay. Tạp chí Lý luận và Truyền thông, Tháng 7/2013.

Bài báo 4: Vấn đề giáo dục đạo đức cho người thầy thuốc trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí giáo dục, Tháng 7/ 2014.

Bài báo 5:  Tầm quan trọng của giáo dục đạo đức cho thầy thuốc ở nước ta hiện nay, Tạp chí giáo dục Lý luận, Tháng 8/2014.

Bài báo 6: Giáo dục y đức cho cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, năm 2015.

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia.

Sách tham khảo: Giáo dục đạo đức cho người thầy thuốc ở Việt Nam  trong giai đoạn hiện nay,Năm biên soạn: 2016.

3. Đồng chí Lê Xuân Hồng – Giảng viên kiêm nhiệm

Ngày sinh: 15/8/1978

Trình độ chuyên môn: Thạc s Triết học

Các môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin, Triết học sau Đại học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngạch tuyển dung: Giảng viên

Địa chỉ:  Số 3- Tổ 5- Đông Mạc – P.Lộc Hạ - Tp.Nam Định

Kiêm nhiệm: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

Điện thoại: DĐ (0989655244)         

Email:lexuanhong @gmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã tham gia:

          Đề tài : Sáng kiến kinh nghiệm: “ Ứng dụng quản lý công việc trong xử  lý văn bản đi, văn bản đến”      

4. Đồng chí Lê Thị Hương – Giảng viên

Ngày sinh: 25/8/1968

Trình độ chuyên môn: Thạc s Kinh tế chính trị

Các môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngạch tuyển dung: Giảng viên

Địa chỉ: 199 – Hàn Thuyên – TP. Nam Định

Điện thoại: DĐ (0963269168)         

Email: @gmail.com

5. Đồng chí Đinh Thị Hạnh – Giảng viên

Ngày sinh: 3/6/1978

Trình độ chuyên môn: Thạc s Triết học

Các môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin, Triết học sau Đại học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngạch tuyển dung: Giảng viên

Địa chỉ: Số 3- Tổ 5- Đông Mạc – P.Lộc Hạ - Tp.Nam Định

Điện thoại: DĐ (0974699451)         

Email: dinhhanhddnđ@gmail.com

6. Đồng chí Khổng Thị Nhạn – Giảng viên

Ngày sinh: 2/9/1981

Trình độ chuyên môn: Thạc s Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Các môn giảng dạy: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: 190 B - Đường Ngô Tất Tố – Đông Mạc – P. Lộc Hạ - Tp. Nam Định

Điện thoại: DĐ (0967955668)         

Email: nhanlyluanchinhtri@gmail.com

Các bài báo đã được đăng:

      Bài báo 1: Định hướng cơ bản cho việc sửa đổi, bổ sung luật hình sự năm 1999 theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam – Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông . Tháng 4/2015.

    Bài báo 2: Một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa –  Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông . Tháng 10/2015.

7. Đồng chí Vũ Thị Huệ – Giảng viên kiêm nhiệm

Ngày sinh: 27/7/1982

Trình độ chuyên môn: Thạc s Lịch sử Đảng

Các môn giảng dạy: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Lý luận chính trị – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học

Điện thoại: DĐ (0988674389)

Email: huemacle277@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học tham gia:

          Đề tài : Đánh giá tác động của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Các bài báo đã được đăng:

          Bài báo: Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với sinh viên các trường Đại học trên địa bàn tỉnh  Nam Định.

8. Đồng chí Chu Thị Thanh Vui – Giảng viên

Ngày sinh: 30/10/1982

Trình độ chuyên môn: Thạc s Triết học

Các môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin, Triết học sau Đại học và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: 25 Lô33- Đường Doãn Khuê - Khu đô thị Mỹ Trung – Tp.Nam Định

Điện thoại: DĐ (0982626810)         

Email: thanhvuidd@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học tham gia:

          Đề tài : Đánh giá tác động của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Các bài báo đã được đăng:

         Bài báo: Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện an sinh xã hội, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số 8/ 2013.

        Bài báo: Xã hội hóa giáo dục và Y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam – Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số 11/ 2015.

9. Đồng chí Trần Thị Vân Anh – Giảng viên kiêm nhiệm

Ngày sinh: 27/9/1983

Trình độ chuyên môn: Thạc s Lịch sử

Các môn giảng dạy: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: 99 - Đường Thanh Bình – P.Lộc Hạ - Tp.Nam Định

Kiêm nhiệm: Giáo vụ Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại: DĐ (0947025992)                   

Email: vananh1983@gmail.com

10. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Giảng viên

Ngày sinh: 17/1/1985

Trình độ chuyên môn: Thạc s Kinh tế chính trị

Các môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin và Đường  lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngạch tuyển dung: Giảng viên

Địa chỉ: 4/2/21- Đường Phạm Ngọc Thạch – P. Lộc – Tp. Nam Định

Điện thoại: DĐ (01689537425)       

Email: thuymaclenin@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học tham gia:

          Đề tài : Đánh giá tác động của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Các bài báo đã được đăng:

        Bài báo: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại tỉnh Nam Định năm 2020 – Tạp chí Tài chính. Tháng 3/ 2016.

2. Thành tích đơn vị đạt được

1. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” do Bộ trưởng Bộ y tế tặng – Năm 2010

2. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”  do Bộ trưởng Bộ y tế “Tập thể Lao động xuất sắc” – Năm 2011- 2012.

3. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” do Bộ trưởng Bộ y tế tặng – Năm  2012- 2013 .

4. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”  do Bộ trưởng Bộ y tế “Tập thể Lao động xuất sắc” – Năm 2013 - 2014.

 

IV. Ảnh tập thể của đơn vị

Tin liên quan