Thứ tư, 29/05/2024 06:24


1. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và hội đồng giáo dục về nội dung kiến thức giảng dạy môn Pháp luật Đại cương

- Phối kết hợp với các phòng ban, bộ môn và các đơn vị trong trường hoàn thành kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, giảng dạy của nhà trường

- Tổ chức giảng dạy chuyên môn Pháp luật đại cương

- Tổ chức ra đề thi, kiểm tra, tổng kết điểm, đánh giá người học

- Biên soạn giáo trình chuyên môn, nghiên cứu các đề tài khoa học và các nhiệm vụ khác được giao

- Có kế hoạch bồi dưỡng giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác đào tạo của nhà trường.

2. Chi bộ Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên:

          Bộ môn thuộc Tổ Đảng Giáo dục pháp luật – Tâm lý, thuộc Tổ Công đoàn Giáo dục pháp luật – Tâm lý trực thuộc Công đoàn khoa Khoa học cơ bản

3. Cơ cấu tổ chức của đơn vị:

          3.1. ThS. Mai Thị Thu Hằng:

 

 

- Ngày sinh: 01/6/1976

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn

- Các môn giảng dạy: Tâm lý y học; Y đức; Kỹ năng giao tiếp; Pháp luật Đại cương

- Ngạch tuyển dụng: 15.111

- Năm bắt đầu công tác tại trường: 1999

- Điện thoại: 0915688538

- Email: mtthhang@gmail.com

- Các nghiên cứu khoa học đã làm hoặc tham gia: 

Chủ nhiệm 02 đề tài NCKH sau:

+ Hứng thú nghề nghiệp của sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định (2007);

+ Đánh giá kỹ năng tự học của sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định (2009);

Tham gia 01 đề tài NCKH sau:

+ Khảo sát mức độ hình thành kỹ năng giao tiếp theo cách tự đánh giá của sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định (2012)

- Các giáo trình/ sách đã biên soạn hoặc tham gia biên soạn:

+ Giáo trình đã biên soạn: Pháp luật đại cương - Giáo trình đào tạo Đại học Điều dưỡng Nam Định

+ Giáo trình tham gia biên soạn:

Giáo trình Tâm lý học và đạo đức y học, NXB Giáo dục 2016

Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng, NXB Giáo dục 2016

             Tham gia 2 đề tài NCKH cấp cơ sở:

                  +  "Kết quả bước đầu đưa chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên vào giảng dạy tại trường ĐH Điều dưỡng Nam Định”

 

                  +  “Đánh giá mức độ hình thành kỹ năng giao tiếp của sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định” 

- Các bài báo đã được đăng:

+ Hứng thú nghề nghiệp của sinh viên Điều dưỡng Nam Định, Tạp chí Tâm lý học xã hội Số 3/2014

+ Một số yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú của sinh viên Điều dưỡng Nam Định, Tạp chí Tâm lý học xã hội Số 10/2014

+ Suy ngẫm về chế định tội phạm trong phần chung dự thảo Bộ luật hình sự VIệt Nam, Tạp chí kiểm sát – Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số 21/2015.

3.2. ThS. Nguyễn Thị Vui

- Ngày sinh: 01/5/1981

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Các môn giảng dạy: Pháp luật Đại cương

- Ngạch tuyển dụng: 15.111

- Năm bắt đầu công tác tại trường: tháng 6/2016

- Điện thoại: 0989189181

- Email: vuint1981@gmail.com

3.3. CN Đặng Thúy Quỳnh

- Ngày sinh: 25/05/1991

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Các môn giảng dạy: Pháp luật Đại cương

- Ngạch tuyển dụng: 15.111

- Năm bắt đầu công tác tại trường: tháng 3/2016

- Điện thoại: 01232022916

- Email: thuyquynhdanghlu@gmail.com

 

4. Thành tích đơn vị đạt được: Đơn vị nhiều năm là lao động tiên tiến

Tin liên quan