Lên đầu trang
Thứ năm, 28/05/2020 09:05


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

01/4

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

Giao ban BGH với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng đ.vị

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

16h00

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

P. TCCB

BCHĐB, BGH, CĐ, ĐTN, Trưởng các đ.vị

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

BA

02/4

           

03/4

09h00

Họp Ban tổ chức Hội thi Y tưởng sáng tạo Sinh viên

P. QLNCKH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

14h00

Họp thống nhất Quy định tự học các học phần khối kiến thức chuyên ngành

P. ĐTĐH

Lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH, TTTHTLS, BM ĐDCS, BM HS

TS. Thành

P. HT 2

NĂM

04/4

08h00

Họp xét thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên

P. QLNCKH

Hội đồng 1

TS. Hoàng

P. HT 2

14h00

Hội đồng 2

15h00

Sinh hoạt mẫu Chi bộ TCCB-T.tra

VPĐU

Đại biểu khách mời, BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT 1

SÁU

05/4

09h30

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận KĐCL CTĐT ĐHĐD

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Đại biểu khách mời, Toàn thể CBVC

PGS. TS. Tùng

HT lớn

15h00

Họp Hội đồng thẩm định Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi tuyển sinh SĐH

P. ĐTSĐH

Hội đồng theo QĐ

PGS. TS. Tùng

Theo TB

BẢY

06/4

Cả ngày

Tập huấn kỹ năng Tự đánh giá cơ sở giáo dục

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

Theo TB

CN

07/4

Tin liên quan