Thứ sáu, 05/03/2021 22:37


Lịch sử hình thành và phát triển

          Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học Trường đại học Điều Dưỡng Nam Định là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu. Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về khoa học và công nghệ, đồng thời có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, lãnh đạo qua các thời kỳ cùa Phòng:

- Từ năm 2004 – 2008:

      + Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Loan – BM Hoá Sinh,

      + Phó Trưởng phòng: Trần Việt Tiến - BM Điều dưỡng Ngoại khoa và 4 cán bộ

- Từ năm 2008 – 2013:

     + Trưởng phòng ThS. Trần Văn Long – BM Y tế cộng đồng,

     + Phó Trưởng phòng ThS. Trần Việt Tiến – BM Điều dưỡng Ngoại khoa và 5 cán bộ

- Từ năm 2013 – 4/2015:

     + Trưởng phòng TS. Trương Tuấn Anh – BM Điều dưỡng Tâm thần kinh,

     + Phó Trưởng phòng ThS. Đỗ Minh Sinh – BM Y tế cộng đồng và 7 cán bộ

- Từ 4/2015 đến nay:

     + Trưởng phòng ThS. Đỗ Minh Sinh – BM Dịch tễ học Khoa Y tế công cộng,

     + Phó Trưởng phòng ThS. Lê Thị Huyền Trinh – BM Sinh vật và 2 cán bộ

Tin liên quan