Thứ ba, 02/03/2021 14:02


Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ theo Quyết định số 2208/QĐ-ĐDN ngày 23 tháng 10 năm 2017 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Phòng QL NCKH có chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chức năng:

           Phòng QLNCKH có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ của Nhà trường.

         2. Nhiệm vụ:

         a, Xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ và các chương trình, quy trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường.

         b, Đề xuất thành lập các Hội đồng xét duyệt thuyết minh và nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kĩ thuật và văn bản, quyết định liên quan đến quản lý nghiên cứu khoa học trong Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

        c, Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các đề tài, dự án KH&CN trong và ngoài nước.

        d, Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các đề tài, dự án và các hợp đồng KH&CN đã được ký kết.

       đ, Tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường và các hội nghị trong và ngoài nước của ngành.

       e, Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan đăng ký bản quyền, quản lý và khai thác các thông tin về sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Trường.

       g, Đảm nhiệm vai trò trị sự, thư ký và phát hành Tạp chí, Đặc san nghiên cứu của Nhà trường.

       h, Phối hợp với các phòng liên quan để tổ chức các hoạt động NCKH gắng với đào tạo, hướng dẫn quy trình NCKH và tổ chức các cuộc thi về KH&CN cho sinh viên và học viên Nhà trường.

       i, Theo odix và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của các CBVC trong Nhà trường làm cơ sở cho việc bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm. 

 

 

 

 

 

Tin liên quan