Thứ sáu, 08/12/2023 09:25


        Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và trường Đại học Điều dưỡng Baylor, Hoa Kỳ, từ ngày 04 – 15/6/2018 TS. Karen Cotter và TS. Renee’ Jonesgiảng dạy môn Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng cho học viên lớp cao học điều dưỡng khoá 4 của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

       Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cách tiếp cận phân tích và có hệ thống để đánh giá các nghiên cứu dựa trên bằng chứng được sử dụng trong thực hành lâm sàng. Khóa học giúp học viên phát triển phương pháp dựa trên bằng chứng để giải quyết các câu hỏi lâm sàng quan trọng thông qua việc xem xét tài liệu tích hợp. Học viên sẽ phân tích các hướng dẫn thực hành dựa trên bằng chứng và bản dịch nghiên cứu.

       Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có thể mô tả một câu hỏi lâm sàng có thể nghiên cứu được phát triển như thế nào; thảo luận các chiến lược để đảm bảo rằng bằng chứng được tìm thấy từ nguồn tài nguyên tốt nhất có thể; giải thích các kết quả nghiên cứu có liên quan từ dữ liệu định tính và định lượng để cải thiện một lĩnh vực cụ thể về thực hành điều dưỡng; kết hợp các lý thuyết và / hoặc mô hình phù hợp hướng dẫn việc nâng cao chuyên môn của người học trong một lĩnh vực cụ thể về thực hành điều dưỡng; mô tả quá trình dịch bằng chứng vào thực tế; xây dựng dự án thực hành dựa trên bằng chứng từ việc xem xét tài liệu để cải thiện tình trạng của người bệnh dựa trên điều tra hoặc câu hỏi lâm sàng đã được xác định.

       Phương pháp dạy và học bao gồm thuyết trình, hội thảo, tự học, làm bài tập cá nhân.

Tin liên quan