Thứ sáu, 25/09/2020 01:09

       Trong hai ngày 10 và 11 tháng 01 năm 2017 trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức hội thảo “Phương pháp đánh giá trong giảng dạy thực hành theo năng lực” nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực điều dưỡng. Thông qua hội thảo, các học viên được giới thiệu về phương pháp đánh giá thực hành theo năng lực và cùng nhau thảo luận xây dựng các công cụ đánh giá thực hành tại đơn vị mình để triển khai áp dụng vào giảng dạy.

       Nội dung của Hội thảo bao gồm ba phần:

       Phần đại cương về đánh giá theo năng lực. Trong phần này báo cáo viên trình bày các nguyên tắc và mục đích của đánh giá theo năng lực, cung cấp các nguyên tắc và cách thức xây dựng kế hoạch đánh giá; các phương pháp đánh giá theo chuẩn năng lực và cùng với học viên thảo luận về ưu, nhược điểm của từng phương pháp cũng như tính khả thi để áp dụng tại đơn vị mình.

       Phần phát triển công cụ đánh giá: các học viên theo nhóm: Khoa Y học lâm sàng, Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh, Trung tâm Tiền Lâm Sàng dưới sự hỗ trợ của giảng viên cùng nhau thảo luận về các biểu mẫu hướng dẫn chấm điểm lý thuyết, thực hành, lâm sàng, góp ý những điểm cần sửa đổi, bổ sung, đưa ra tính khả thi và những khó khăn khi áp dụng để có những hình thức xây dựng cho phù hợp, áp dụng được vào thực tế giảng dạy. Cuối buổi hội thảo, các nhóm học viên báo cáo kết quả sau khi thảo luận xây dựng một công cụ đánh giá tại đơn vị mình.

       Phần đề xuất/kiến nghị với Nhà trường và các đơn vị liên quan: Phòng Đào tạo Đại học phối hợp với khoa Y học lâm sàng, khoa Điều dưỡng Hộ sinh, Trung tâm Tiền Lâm Sàng xây dựng các công cụ đánh giá thực hành theo năng lực dựa trên chương trình đào tạo đang áp dụng và những ý kiến đóng góp tại buổi hội thảo để bước đầu đưa vào thử nghiệm đánh giá thực hành theo năng lực vào học kì II năm học 2016-2017.

       

Hình ảnh thảo luận tại hội thảo

Tin liên quan