Thứ sáu, 19/04/2024 16:06

Tìm kiếm & sử dụng TNGDM

Nguyên tắc: (1) Tiếng Anh/Tiếng Việt; (2) Kiểm tra giấy phép CC của tài liệu; (3) Chỉ tải

về tài liệu được cấp phép CC! (4) Mở tài khoản để tải về/tải lên.

1. Hình ảnh: CC Search_BrE; Google Images (gốc); Noun Project (gốc); Europeana;

2. Video: YouTube (tiếng Việt); Vimeo (Vimeo Creative Commons) - tài khoản!

3. Âm thanh: YouTube; MUSOPEN - bản nhạc và bài nhạc (gốc); ccMixter (gốc);

4. Văn bản: sách_giáo khoa, tạp chí, khóa học: OpenStax (gốc, người dùng);Libretexts;

Open Textbook Library; BCcampus; Siyavula (gốc); GDL; DOAB (gốc); DOAJ (gốc);

ROAR; Arduino_ToS(5-6); SparkFun_Learn_Education; Lumen_Learning_Courses;

Unpaywall với Peerj

5. Dữ liệu mở: Zenodo (gốc), OpenAIRE (gốc), EU OD Portal; URI & 5stars; URI docs.

Chỉ dẫn khai thác các tài nguyên được cấp phép mở trên wikihow.vn

Tin liên quan