Thứ sáu, 21/06/2024 10:31

1. Chức năng

Thư viện trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định là trung tâm thông tin, văn hóa, khoa học có chức năng cung cấp tri thức và thông tin - tư liệu trong và ngoài nước cho các chuyên ngành đào tạo của nhà trường;  đáp ứng đầy đủ và hiệu quả hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo của trường;

Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thông tin - tư liệu, thư viện;

Hợp tác, liên kết trong nước và  quốc tế nhằm phát triển hệ thống thông tin - thư viện;

Tổ chức, quản lý nhân sự, tài sản và các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện của trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định.

 

2. Nhiệm vụ Thư viện

Dự thảo kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm của Thư viện trình Ban Giám hiệu trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định phê duyệt; Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương, kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong và ngoài nước theo các chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học  của trường; Tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin - tư liệu, thư viện các cơ sở trong nhà trường;

Thư viện có trách nhiệm tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các học liệu gồm: sách, báo, tạp chí, băng, đĩa, tài liệu điện tử, các luận văn, luận án bảo vệ tại trường, các ấn phẩm của trường và các tài liệu lưu trữ khác, hướng dẫn và bảo vệ tác quyền các tài liệu do trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định quản lý;

Bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của nhà trường; thu nhận các học  liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo khoa học, khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các trung tâm thông tin và thư viện khác;

Tổ chức xử lý kỹ thuật và xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và các nguồn lực thông tin; Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; Xây dựng các cơ sở dữ liệu; Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho giới chức, giảng viên, sinh viên của trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Thư viện quản lý thông qua các hình thức phục vụ;

Hợp tác chặt chẽ với Phòng Quản lý khoa học và Phòng Đào tạo Đại học& Sau đại học của trường nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thông tin - tư liệu và thư viện. Phối hợp với các khoa, phòng, ban chức năng trong trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin... cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ;

Tổ chức, quản lý đội ngũ chuyên viên, nhân viên của Thư viện  phù hợp với trình độ, năng lực của từng cá nhân để đạt hiệu quả cao nhất;

Tổ chức, quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu của Thư viện; Bảo quản, kiểm kê định kỳ hàng năm vốn tài liệu - nguồn lực thông tin, cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật và tài sản khác theo sự phân cấp của nhà trường; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho những  tài liệu lạc hậu, hư nát không còn giá trị sử dụng theo qui định của nhà trường;

Đặt quan hệ hợp tác, giao lưu với các thư viện, trung tâm thông tin trong và ngoài nước để trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với thư viện đại học nước ngoài. Phối hợp, hợp tác tốt về mặt nghiệp vụ với các thư viện, trung tâm thông tin lớn ở Trung ương và Liên hiệp Thư viện các trường đại học; liên thông với hệ thống thông tin - thư viện của cả nước;

Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động theo tháng, học kỳ, hàng năm cho Ban Giám hiệu và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Tin liên quan