Thứ sáu, 21/06/2024 12:35

Cơ cấu nhân sự của thư viện gồm 6 người, 100% chuyên ngành cử nhân thư viện

1. Cù Thị Thu Hà - Trưởng Thư viện

2. Nguyễn Thị Minh Tú - Phó trưởng thư viện

3. Hà Thị Phương Loan - Thư viện viên

4. Đồng Thị Phương Hiếu - Thư viện viên

5. Cồ Thị Toan - Thư viện viên

6. Phạm Thị Thanh Huyền - Thư viện viên

Tin liên quan