Thứ hai, 06/12/2021 10:20

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 08/3/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học:

Đối với người học được Tuyển sinh và tổ chức đạo tạo trình độ đại học từ năm học 2021 - 2022: mỗi học phần người học được đánh giá lại mt đim thành phn (điểm thi, điểm kiểm tra) đ ci thin đim hc phn tkhông đt thành đt; trong trưng hp này, đim hc phn sau khi thi li, đánh giá li chđưc gii hn mc đim D hoc đim C.

Chi tiết cụ thể có trong các quy định sau đây:

1. Quy định thi kết thúc học phần chi tiết

2.Quy định đánh giá giữa học phần Chi tiết

3. Quy chế đào tạo trình độ đại học Chi tiết

 

 

Tin liên quan