Thứ tư, 23/10/2019 00:40
Danh sách sinh viên tốt nghiệp các hệ đào tạo năm 2018.
Phòng Đào tạo Đại học là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý đào tạo Đại học.
quảng cáo 2
Quyết định số 2785/QĐ-ĐDN ngày 13/11/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ trường Đại học Điều dưỡng Nam Định