Thứ ba, 19/10/2021 03:14

1. Phản hồi từ người học đại học điều dưỡng (bao gồm cả đại học chính quy và đại học liên thông) về chất lượng hoạt động giảng dạy học phần: 

https://bit.ly/phanhoi_hd_giangday_dieuduong_2021

2. Phản hồi từ người học đại học hộ sinh về chất lượng hoạt động giảng dạy học phần: 

https://bit.ly/phanhoi_hd_giangday_hosinh_2021

3. Phản hồi từ người học đại học dinh dưỡng về chất lượng hoạt động giảng dạy học phần:

https://bit.ly/phanhoi_hd_giangday_dinhduong_2021

4. Phản hồi từ người học y tế công cộng về chất lượng hoạt động giảng dạy học phần:

https://bit.ly/phanhoi_hd_giangday_ytcc_2021

5. Phản hồi từ người học sau đại học và nghiên cứu sinh về chất lượng hoạt động giảng dạy học phần:

https://bit.ly/phanhoi_hd_giangday_sdh_2021

 

 

Tin liên quan