Thứ hai, 24/06/2024 01:43

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

 

1.    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1.1. Nhiệm vụ khảo thí:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức các kỳ thi thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo; về cách thức ra đề thi, quy định hình thức thi đối với các môn học.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức các kỳ thi; kiểm tra, giám sát từ khâu ra đề thi, chấm thi; phân tích, xử lý kết quả thi và lưu trữ.

- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của từng môn học; không ngừng cải tiến phương pháp thi đáp ứng yêu cầu đào tạo của các chuyên ngành và các bậc học.

- Tổ chức các khoá tập huấn về xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho các Khoa, Bộ môn.

- Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, đánh giá cho các Khoa, Bộ môn.

- Nghiên cứu ứng dụng các trang thiết bị, công nghệ thông tin vào việc soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

- Tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm thi của giảng viên ở các Khoa, Bộ môn.

- Thành lập các Hội đồng phúc khảo kết quả thi của người học khi có đơn khiếu nại.Tổ chức xét cấp chứng chỉ các môn học, xét đề nghị Bộ công nhận kết quả học tập, bảo vệ luận văn tốt nghiệp để cấp bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II.

- Ra đề thi, quản lý đề, tổ chức thi, tổ chức chấm thi, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

- Định kỳ tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy. Nghiên cứu đề xuất những quy định bổ sung, phù hợp với điều kiện, quy mô đào tạo của Trường, tuân thủ các văn bản pháp quy của Nhà nước và các biện pháp thích hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu xây dựng, phổ biến các phương pháp dạy/học và đánh giá chất lượng đào tạo.Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo bàn về phương pháp giảng dạy/học tập của Nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng:

- Xây dựng các văn bản pháp quy về quản lý công tác đảm bảo chất lượng trong Trường.

- Thường trực Hội đồng Kiểm định chất lượng và điều phối hoạt động chung về KĐCL.

- Tổ chức triển khai công tác KĐCL trong toàn Trường và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác KĐCL tại các đơn vị trực thuộc Trường.

- Thực hiện các giải pháp toàn diện về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo; nghiên cứu, triển khai các phương pháp giảng dạy/học tập và đánh giá người học.

- Xây dựng bộ công cụ đánh giá chương trình đào tạo, giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên và tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

- Tổ chức tự đánh giá và đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về kiểm định chất lượng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo.

- Là đơn vị đầu mối về công tác ĐBCL với các đối tác trong và ngoài nước.

1.3. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án, đề án nghiên cứu theo yêu cầu của nhà nước, của Trường và các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước về ĐBCL.

1.4. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phối hợp với Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH và các đơn vị liên quan thẩm định, kiểm tra, giám sát các dự án đào tạo liên doanh, liên kết và đào tạo hợp tác quốc tế của Trường.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực giáo dục y học và triển khai các  hình thức đánh giá theo thoả thuận với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cấp chứng nhận kết quả đánh giá.

1.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tin liên quan