Thứ ba, 29/09/2020 04:46


Tài liệu tập huấn cho sinh viên ĐHCQK12; ĐHHS1 các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19:

         + Tài liệu đào tạo cho SV năm cuối của Bộ Y tế

         + Hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm

         + 963.BYT hướng dẫn tạm thời phòng chống Covid-19

         + DỊCH TỄ HỌC COVID 19

         + 904.COVID-19.HD CÁCH LY

         + VS TAY-SỬ DỤNG KHẨU TRANG-HÓA CHẤT PHÒNG CHỐNG DỊCH

         + Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 của Bộ Y tế

Tin liên quan