Thứ ba, 05/03/2024 04:56


STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

ĐẢNG VIÊN/ĐOÀN VIÊN

TRÌNH ĐỘ

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

NAM

NỮ

CHUYÊN MÔN

CHÍNH TRỊ

1 Phạm Thị Hằng   1988 Kinh Đảng viên Thạc sỹ Trung cấp BM Tâm lý y học – y đức Bí thư
2 Nguyễn Thị Thu Hường   1989 Kinh Đảng viên Thạc sỹ Trung cấp Trung tâm TH Tiền lâm sàng Phó Bí thư
3 Nguyễn Hồng Sơn 1991   Kinh Đảng viên Cử nhân Sơ cấp Phòng Quản trị Phó Bí thư
4 Vũ Hồng Nhung   1990 Kinh Đảng viên Thạc sỹ Sơ cấp BM Điều dưỡng Cơ sở UV Ban Thường vụ
5 Nguyễn Hải Lâm 1989   Kinh Đảng viên Thạc sỹ Sơ cấp BM Quản lý và NCKH UV Ban Thường vụ
6 Nguyễn Lâm Phong 1989   Kinh Đảng viên Cử nhân Sơ cấp Trung tâm HT KHCN & DV Ủy viên
7 Nguyễn Thị Khánh   1988 Kinh Đảng viên Thạc sỹ Sơ cấp Trung tâm TH Tiền lâm sàng Ủy viên
8 Bùi Thị Hiệu   1989 Kinh Đoàn viên Thạc sỹ Sơ cấp BM Tâm lý y học – y đức Ủy viên
9 Nguyễn Tùng Sơn 1990   Kinh Đoàn viên Cử nhân Sơ cấp BM  Y học cổ truyền Ủy viên
10 Trần Thị Thu Trang   1989 Kinh Đoàn viên Thạc sỹ Sơ cấp BM Ngoại ngữ Ủy viên
11 Nguyễn Văn Dinh 1991   Kinh Đoàn viên Cử nhân Sơ cấp BM ĐD người lớn ngoại  Ủy viên
12 Phạm Phương Thảo   1991 Kinh Đảng viên Thạc sỹ Sơ cấp Phòng Tài chính Kế toán Ủy viên
13 Nguyễn Việt Tiệp 1989   Kinh Đoàn viên Cử nhân Sơ cấp Phòng Công tác HSSV Ủy viên
14 Nguyễn Đức Thắng 1993   Kinh Đoàn viên Thạc sỹ Sơ cấp Phòng Thanh tra Ủy viên
15 Đỗ Thị Hà   1999 Kinh Đoàn viên Sinh viên Sơ cấp ĐHCQ 13B Ủy viên
16 Phạm Thị Thanh Hồng    1998 Kinh Đoàn viên Sinh viên Sơ cấp ĐHCQ 13D Ủy viên
17 Trần Thị Diệu   2000 Kinh Đoàn viên Sinh viên Sơ cấp ĐHCQ 14A Ủy viên
18 Trần Thu Hà   2000 Kinh Đoàn viên Sinh viên Sơ cấp Đại học Hộ sinh 3 Ủy viên
19 Phạm Văn Luân 2001   Kinh Đoàn viên Sinh viên Sơ cấp ĐHCQ 15D Ủy viên

 

Tin liên quan