Thứ sáu, 21/06/2024 10:43

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

                 I. Chức năng

Hợp tác với các cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài để tổ chức đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ; hợp tác đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học đa lĩnh vực chú trọng các ngành trong nhóm ngành khoa học sức khoẻ; nghiên cứu các đề tài khoa học và cung ứng các dịch vụ theo nhu cầu xã hội.

         II. Nhiệm vụ

1. Hợp tác trong Đào tạo

a) Đề xuất với Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường các chủ trương, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến việc tổ chức, triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo ngắn hạn và dài hạn, hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ cho cán bộ viên chức theo quy mô đào tạo được giao, theo chỉ tiêu của Bộ Y tế và nhu cầu xã hội.

b) Khảo sát nhu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong nước về các khóa đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ; các khóa đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học.

c) Lựa chọn và hợp tác với các cơ sở giáo dục có uy tín ở trong nước để tổ chức đào tạo đa lĩnh vực ở các bậc học khác nhau.

d) Lựa chọn và hợp tác với các đại học, học viện đã được kiểm định chất lượng ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, để tổ chức đào tạo đa lĩnh vực và các bậc học khác nhau theo đáp ứng nhu cầu xã hội.

e) Triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn, kiểm tra và cấp chứng chỉ ở các lĩnh vực như Ngoại ngữ, Tin học, Điện tử, nghiệp vụ sư phạm, lý luận dạy học….

2. Khoa học Công nghệ

a) Tham gia tuyển chọn và tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu, khoa học công nghệ và các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước liên quan đến đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ, tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động cả trong và ngoài nước.

b) Khảo sát nhu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong nước về Khoa học Công nghệ, các đề tài nghiên cứu khoa học.

c) Lựa chọn và hợp tác với các cơ sở giáo dục có uy tín ở trong nước để tổ chức thực hiện các dự án, đề tài Khoa học Công nghệ.

d) Lựa chọn và hợp tác với các đại học, học viện đã được kiểm định chất lượng ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, để tổ chức thực hiện các Dự án Khoa học Công nghệ đa lĩnh vực, trong đó chú trọng nghiên cứu khoa học Điều dưỡng.

e) Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

3. Tổ chức, triển khai các Dịch vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

a) Là đầu mối tiếp nhận, tổ chức triển khai các dịch vụ như: Tư vấn, điều tra, nghiên cứu, cung cấp giảng viên, chuyên gia, phát triển dự án, chuyển giao công nghệ... cho các cá nhân và tổ chức có yêu cầu.

b) Khảo sát nhu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong nước về các Dịch vụ đào tạo đa lĩnh vực đáp ứng với nhu cầu của xã hội.

c) Lựa chọn và hợp tác với các cơ sở giáo dục có uy tín ở trong nước để tổ chức thực hiện các Dịch vụ đào tạo đa lĩnh vực. Trong đó chú trọng các dịch vụ về Điều dưỡng.

d) Lựa chọn và hợp tác với các đại học, học viện đã được kiểm định chất lượng ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, để tổ chức thực hiện các Dịch vụ đào tạo theo nhu cầu.

e) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các dịch vụ đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

f) Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định yêu cầu.

Tin liên quan