Thứ hai, 26/02/2024 10:44

 

Phòng Tài chính - Kế toán:
    Địa chỉ liên hệ: Phòng Tài chính kế toán, tầng 2, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định – 257 Hàn Thuyên, TP.Nam Định

    Số lượng CBCNV : 9 người

Trưởng phòng : Vũ Thị Thanh Hương

Phó trưởng phòng: Trần Ngọc Cường

Chức năng, nhiệm vụ

   1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính; thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng; tổ chức thực hiện công tác kế toán đúng chế độ kế toán nhà nước quy định hiện hành; sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính, công tác kế toán trong nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý tài chính, công tác kế toán trong nhà trường.

2.2. Công tác quản lý tài chính và công tác kế toán:

- Lập và bảo vệ dự toán thu, chi NSNN hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao.

- Thực hiện thu, chi theo dự toán Bộ Tài chính giao và theo quy chế, chế độ nhà nước quy định.

- Thu nhập, phản ánh, xử lý và tống hợp thông tin về nguồn kinh phí được câp, được tài trợ và tình hình sử dụng các nguôn kinh phí, các khoản thu phát sinh từ hoạt động sự nghiệp của trường.

- Theo dõi, cập nhật thông tin, ỉập kế hoạch, thủ tục thanh toán các khoản: tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp cho CBVC; học bổng, trợ cấp, sinh hoạt phí cho sv trong toàn trường.

- Theo dõi, đối chiếu, cập nhật thông tin, lập kế hoạch thanh toán các khoản: Thuế TNCN, BHYT, BHXH, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, nghỉ hưu với cơ quan BHXH cho tất cả CBVC và SV trong nhà trường.

- Theo dõi các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng trong và ngoài đơn vị.

- Đối chiếu, theo dõi tình hình chi tiêu ngân sách nhà nước từng quý để thực hiện chi tiêu đúng tiến độ năm ngân sách.

- Phản ánh tình hình hoạt động liên kết đào tạo theo các hợp đồng đã ký kết và thanh quyết toán các hợp đồng đó theo đúng qui định.

- Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến công tác quản lý tài chính, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu, chi phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ với NSNN về các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan làm thủ tục mua sắm vật tư, tài sản; theo dõi xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt vật tư, tài sản.

- Phối hợp các đơn vị xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường phù hợp từng giai đoạn phát triến.

- Thực hiện thu, chi, quản lý tiền mặt và các chứng chỉ, hiện vật có giá trị như tiền; quản lý kho vật tư, hàng hoá.

- Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo qui định với Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản.

- Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng có mở tài khoản.

- Phát hành và luân chuyển các chứng từ kế toán theo qui định.

- Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan có liên quan khác; cung cấp thông tin, tài liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Hiệu trưởng, của cấp trên.

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định.

2.3. Công tác khác:

- Thường trực các Hội đồng kiểm kê, Báo cáo quyết toán hằng năm của trường.

- Tham gia Ban Quản lý dự án Xây dựng cơ sở vật chất của trường để thực hiện việc quản lý đầu tư và xây dựng của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định của Nhà nước.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Quản lý điều hành và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan