Thứ sáu, 07/10/2022 09:55
Danh sách nợ học phí và các khoản phải nộp khác Học kỳ I năm học 2022-2023 đến hết 30/9/2022
Phòng tài chính kế toán kính gửi Phòng, Khoa, Bộ môn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Đối với vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, đề nghị các đơn vị khi bàn giao hàng hóa phải có sự xác nhận của phòng TCKT. Khi có sự thay đổi mẫu hồ sơ, Phòng TCKT sẽ gửi lại mẫu mới nhất. Trân trọng!