Thứ hai, 28/09/2020 21:37

1Chức năng:
            Trung tâm thực hành tiền lâm sàng có chức năng đào tạo về các kỹ năng thực hành tiền lâm sàng và hướng dẫn các quy trình chăm sóc người bệnh trên mô hình cho các đối tượng sinh viên, học viên điều dưỡng; nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực điều dưỡng liên quan đến thực hành kỹ năng tiền lâm sàng.

2. Nhiệm vụ:

            Trung tâm được giao thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công việc khác liên quan, cụ thể là:

2.1. Về công tác đào tạo

           Xây dựng các môn học, học phần tiền lâm sàng, viết giáo trình, tài liệu giảng dạy, kế hoạch bài giảng, xây dựng các kịch bản mô phỏng cho các trình độ học tập khác nhau theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Thực hiện giảng dạy thực hành kỹ năng tiền lâm sàng trên mô hình, qua các hình ảnh video, mô phỏng có kết nối với máy vi tính và mô phỏng đa phương tiện  về các chuyên ngành Nội, Ngoại, Nhi,... 

  Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như phương pháp giảng dạy điều dưỡng tiền lâm sàng cho các giảng viên của trung tâm cũng như giảng viên toàn trường;

2.2. Về công tác nghiên cứu khoa học

           Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực điều dưỡng liên quan đến đào tạo kỹ năng tiền lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo điều dưỡng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

            Viết các đề tài nckh, bài báo khoa học

2.3. Về các công tác khác

            Lập dự trù, bảo quản trang thiết bị cơ sở vật chất được nhà trường giao cho

           Đảm bảo các công tác của các tổ chức đoàn thể được vững mạnh như công tác Đảng, công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên.

 

 

Tin liên quan