Thứ bảy, 26/09/2020 21:40

 

Giám đốc : TS. Nguyễn Thị Minh Chính.

Phó giám đốc : ThS. Mai Thị Lan Anh.

Phó giám đốc - Tổ trưởng Công đoàn: ĐDCKI. Hoàng Thị Vân Lan.

Thông tin về các giảng viên, cán bộ hiện đang công tác tại trung tâm.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Môn giảng dạy

1

TS. Nguyễn T. Minh Chính

Giám đốc

Điều dưỡng nội khoa

2

ThS. Mai Thị Lan Anh

Phó giám đốc

Điều dưỡng nhi khoa

3

ĐDCKI. Hoàng T Vân Lan

Phó giám đốc

Điều dưỡng nhi khoa

4

ThS. Vũ Thị Minh Phượng

Giảng viên

Điều dưỡng nội khoa

5

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giảng viên

Điều dưỡng nhi khoa

6

ThS. Nguyễn Thị Khánh

Giảng viên

Điều dưỡng nội khoa

7

ThS. Đặng Thị Hân

Giảng viên

Điều dưỡng nội khoa

8

ThS. Trần Thị Thanh Mai

Giảng viên

Điều dưỡng nội khoa

9

ThS. Phạm Thị Hoàng Yến

Giảng viên

Điều dưỡng ngoại khoa

10

ThS. Bùi Thị Hương

Giảng viên

Điều dưỡng nội khoa

11

ThS. Trần Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

Điều dưỡng ngoại khoa

12

ThS. Nguyễn T. Thu Hường

Giảng viên

Điều dưỡng nhi khoa

13

ThS.Tưởng Thị Huế

Giảng viên

Điều dưỡng ngoại khoa

14

ĐDCKI. Đỗ  Thu Tình

Giảng viên

Điều dưỡng ngoại khoa

15

ĐDCKI. Nguyễn Thị Thùy

Giảng viên

Điều dưỡng ngoại khoa

16

ĐDCKI. Vũ Ngọc Anh

Giảng viên

Điều dưỡng ngoại khoa

17

ThS. Bùi Chí Anh Minh

Giảng viên

Điều dưỡng nội khoa

18

CN. Vũ Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Điều dưỡng nội khoa

19

ĐDCKI. Mai Thị Yến

Giảng viên

Điều dưỡng nội khoa

20

ThS. Bùi Thúy Ngọc

Chuyên viên

 Giáo vụ TT

21

ĐDCKI. Trần Thị Lý

Giảng viên

Điều dưỡng nhi khoa
22

ĐDCKI. Nguyễn Thị Dung

Giảng viên

Điều dưỡng nội khoa
23

Phạm Thị Thu Mùi

Giảng viên

Điều dưỡng ngoại khoa
24 Nguyễn Thị Nhật  Lệ Giảng viên Điều dưỡng nhi khoa
25 Nguyễn Phương Linh Giảng viên Điều dưỡng ngoại khoa
26 Cao Thị Oanh KTV Giáo vụ TT

 

Tin liên quan