Thứ hai, 24/06/2024 00:43


I. Chức năng

Đơn vị thực hiện chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên. Bao gồm việc xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức sinh viên trong suốt thời gian học tập tại trường, là cầu nối giữa Nhà trường với sinh viên, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người học.

II. Nhân sự - Nhiệm vụ cụ thể

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Xuân Hồng

 Thạc sỹ

Phó trưởng Phòng Phụ trách Phòng

Kiêm nhiệm: BM Lý Luận chính trị

2

Lâm Văn Đồng

Tiến Sỹ

Phó trưởng Phòng 

Kiêm nhiệm: BM Lý luận chính trị

3

Nguyễn Anh Tuấn

 Thạc sỹ

Chuyên viên chính

 

4

Nguyễn Sơn Tùng

 Thạc sỹ

Kỹ thuật viên

Kiêm nhiệm: BM VLTL&PHCN

5

Vũ Thị Hòa

Cử Nhân

Chuyên viên  

6

Nguyễn Việt Tiệp

Cử Nhân

Chuyên viên  

7

Vũ Thị Bích Hảo

Thạc sỹ

Chuyên viên Kiêm nhiệm: BM Toán tin

1. Lê Xuân Hồng: Phó trưởng phòng. Phụ trách phòng((kiêm nhiệm 50% Bộ môn Lý luận Chính trị)

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

     - Chuyên môn được đào tạo: Triết học

- Vị trí việc làm: Phó trưởng phòng. Phụ trách phòng - Giảng viên hạng II- GVC

* Công việc phòng phân công:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về các nội dung hoạt động, công tác của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chỉ đạo Công tác chính trị tư tưởng trong SV

- Chỉ đạo công tác SV: Đón sinh viên mới, tổ chức tuần sinh hoạt công dân, chế độ chính sách, rèn luyện, học bổng, thi đua, khen thưởng, Hội nghị đối thoại…

- Chỉ đạo tổ chức, triển khai các phong trào thi đua trong SV: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai việc học tập Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động chuyên đề ngoại khoá, giao tiếp ứng xử, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao trong SV

- Chỉ đạo hoạt động Ban hướng nghiệp, khởi nghiệp và tư vấn việc làm cho SV cho từng học kỳ, năm học và từng giai đoạn theo KH:  Tổ chức xây dựng kế hoạch, quy định hoạt động công tác tư vấn, HN, KN cho SV về các nội dung: học tập, rèn luyện, quan hệ giao tiếp và theo dõi tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp 6 tháng, 01 năm; Tìm nguồn học bổng, việc làm cho SV trong và ngoài nước, hợp tác với các đối tác…

- Chỉ đạo hoạt động của Bộ phận một cửa phục vụ người học

- Tham dự các cuộc họp, giao ban

- Triển khai, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGH: Phó Chủ tịch Hội khuyến học Trường, ủy viên Ban liên lạc Hội cựu người học nhà trường.

Công việc giảng dạy: Tại BM QL& NCKH Điều dưỡng theo sự phân công của Trưởng bộ môn.

2.  Lâm Văn Đồng: Phó trưởng phòng (kiêm nhiệm 50% Bộ môn Lý luận Chính trị).

     - Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

     - Chuyên môn được đào tạo: Triết học

- Vị trí việc làm: Giảng viên hạng II- GVC

* Công việc phòng phân công:

 Giúp Trưởng phòng các công việc sau:

    -  Lập kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân” cho SV, tổ chức các ngày hội Hướng nghiệp, khởi nghiệp, tư vấn việc làm cho SV bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến.... Đặc biệt cần lập KH sớm mời các đơn vị tham gia tổ chức thành công ngày Hội tư vấn việc làm diễn ra vào khoảng nửa cuối tháng 10/2020 chào mừng 60 năm TL Trường.

-  Lập KH, triển khai thực hiện , kiểm tra công tác SV ngoại trú, thu thập thông tin, hoàn thành các báo cáo CT SV ngoại trú

- Lập KH, triển khai thực hiện, kiểm tra công tác SV liên thông đào tạo ngoại tỉnh, thực tập, thực tế cộng đồng

    - Phụ trách công tác NCKH của phòng

    - Phụ trách SV khối liên thông

    - Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật SV

    - Phối hợp với phòng Quản trị theo dõi, quản lý công tác SV ở nội trú, Hội  đồng SV nội trú

    - Phối hợp với các phòng Đào tạo triển khai các hoạt động liên quan: Tư vấn tuyển sinh, các báo cáo liên quan

   - Triển khai thực hiện các KH, báo cáo thuộc phạm vị phụ trách

    - Họp hội ý lãnh đạo phòng về công việc đã thực hiện và các công việc sẽ triển khai tuần tới trong phạm vi phụ trách vào 09 giờ thứ 6 hàng tuần

    - Dự các cuộc họp, giao ban và trình giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi Trưởng phòng phân công

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

  • Công việc giảng dạy: Giảng dạy tại BM LLCT

3. ThS. Nguyễn Anh Tuấn- 100% làm việc tại phòng

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Chuyên môn được đào tạo: Công nghệ thông tin

- Vị trí việc làm: Chuyên viên chính

* Công việc phân công:

- Chịu trách nhiệm Quản lý phần mềm và dữ liệu phần mềm quản lý người học, hỗ trợ CB phòng triển khai các hoạt động khi cần đến ứng dụng CNTT

- Cung cấp các dữ liệu về SVĐHCQ: Tổng số SV toàn trường, danh sách  lớp SV, lớp học phần, SV tôn giáo, SV dân tộc thiểu số, nam, nữ,…  thực hiện các báo cáo, thông báo định kỳ và đột xuất liên quan đến SV

- Quản lý hồ sơ, theo dõi SV ĐHCQ theo đúng quy định của Hiệu trưởng, bao gồm từ khi SV nhập học đến khi SV ra trường, lưu trữ HS theo quy định

- Lập KH, kiểm tra SV chính quy trong quá trình học tập học tập

- Thông báo triệu tập, quản lý SV tham gia Hội nghị đối thoại, các hội nghị, hoạt động khác của nhà trường khi được phân công

- Phối hợp với phòng Quản trị, TCKT theo dõi việc SV tham gia bảo hiểm y tế, SV nội trú, SV nước Lào

- Phối hợp làm điểm rèn luyện, học bổng, khen thưởng, thống kê, báo cáo...

- Làm thẻ, phù hiệu, thi bằng lái xe… cho SV khi có nhu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo sự  phân công của trưởng phòng.

 

4.  Nguyễn Sơn Tùng (kiêm nhiệm 50%  Bộ môn PHCN)

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Chuyên môn được đào tạo: Điều dưỡng

- Vị trí việc làm: Chuyên viên- Kỹ thuật viên PHCN

* Công việc phòng phân công:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện làm điểm rèn luyện, học bổng, khen thưởng cho SV đột xuất, theo học kỳ, năm học, toàn khóa

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng SV

- Tham gia kiểm tra SV học tập tại trường và các cơ sở thực tập, thực tế theo sự phân công

- Tham gia Quản lý SV trong các buổi triệu tập SV của nhà trường

- Phối hợp các bộ phận liên quan như Đoàn TN, Hội SV  thực hiện các công việc liên quan đến SV.

- Tham gia công việc Ban HN, KN, TVVL cho SV

- Tham  gia trực tại bộ phận HCMC

- Thực hiện các công việc khác theo sự  phân công của trưởng phòng.

Công việc tại bộ môn: Giảng dạy tại bộ môn PHCN.

 5. CN. Vũ Thị Hòa- 100% làm việc tại phòng

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Chuyên môn được đào tạo: Ngữ văn

- Vị trí việc làm: Chuyên viên

* Công việc phân công:

- Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến SV như: MGHP, trợ cấp xã hội, hỗ trợ học phí…

- Quản lý hồ sơ và giải quyết các công việc liên quan đến SV liên thông

  - Phối hợp với ThS Hảo phụ trách trách công tác hành chính của phòng: lưu trữ công văn, hồ sơ, giấy tờ liên quan đi, đến theo quy định

  - Phụ trách công tác công đoàn: chấm công, bình xét thi đua…

- Hàng tuần kiểm tra việc chấp hành nề nếp của SV tại giảng đường theo sự phân công

- Tham gia trực tại BPMC, đăng ký lịch công tác của phòng vào thứ 5 hàng tuần với phòng TCCB

- Làm các báo cáo, thống kê liên quan đến SV, thực hiện BH thân thể khi SV có nhu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

 6. CN. Nguyễn Việt Tiệp- 100% làm việc tại phòng.

- Trình độ đào tạo: Cử nhân

- Chuyên môn được đào tạo: Giáo dục thể chất

- Vị trí việc làm: Chuyên viên

* Công việc phân công:

- Thực hiện công tác SV ngoại trú: Quản lý hồ sơ ngoại trú trên phần mềm, có văn bản quản lý SV theo khối, lớp khóa học, đối tượng học. Lập sổ theo dõi SV ngoại trú. Hàng tháng lập kế hoạch cụ thể trình lãnh đạo phòng đi kiểm tra công tác SV ở ngoại trú và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác SV nội trú, Hội đồng SV nội trú. Báo cáo tình hình kiểm tra SV ngoại trú tại cuộc họp phòng hàng tháng theo KH đề ra

- Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật SV: Thực hiện theo Quy chế SV ngoại trú của Bộ GDDT và quy định công tác SV của nhà trưởng: triệu tập, hướng dẫn SV viết bản tường trình, bản kiểm điểm, tập hợp báo cáo hội đồng khen thưởng, kỷ luật SV nhà trường, soạn thảo quyết định kỷ luật sau khi có ý kiến của hội đồng, lưu trữ hồ sơ SV kỷ luật...

- Điểm danh SV tại giảng đường và tại phòng thực hành hàng tuần theo sự phân công, báo cáo với trưởng phòng, lãnh đạo phụ trách kết quả trong quá trình kiểm tra, theo dõi sinh viên

- Tham gia Ban HN, KN, TVVL

- Tham gia trực tại BPMC

- Theo dõi, quản lý tài sản, vật tư tại phòng, tại BPMC, tại Ban HN,KN,TVVL

- Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa văn hóa, thể thao cho SV

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

7.ThS. Vũ Thị Bích Hảo: Kiêm nhiệm 50% BM Toán- tin

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Chuyên môn được đào tạo: Toán học

- Vị trí việc làm: Chuyên viên

* Công việc phòng phân công:

- Thực hiện các công việc hành chính của phòng: lưu trữ công văn, hồ sơ, giấy tờ liên quan đi, đến theo quy định, phối hợp với các chuyên viên khác nhập và Quản lý DL sinh viên trên phần mềm QLSV

- Theo dõi tình hình SV các khối lớp, đặc biệt trọng giai đoạn dịch bệnh

- Lập KH, đề xuất triển khai các cuộc thi do cấp trên, ngành, Nhà trường tổ chức…

- Tham gia Ban HN-KH-TVVL cho SV

- Làm thư ký các cuộc họp của phòng

- Tham gia kiểm tra việc chấp hành NQ, QC của SV, trực tại BPMC

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

*Tại BM Toán tin: Giảng dạy tại BM Toán tin.

 

 

Tin liên quan