Thứ ba, 05/03/2024 04:55


Nhằm hướng dẫn Đoàn viên thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn được đề nghị xét học đối tượng cảm tình Đảng và Đoàn viên ưu tú được đề nghị xét kết nạp Đảng, Đoàn trường ban hành biểu mẫu dành cho các Bí thư Chi đoàn, các đồng chí đoàn viên để thưc hiện. Chi tiết xem file đính kèm.

  1. Đối với mẫu từ số 01 đến mẫu số 03 dành cho Bí thư Chi đoàn, Liên Chi đoàn tổng hợp gửi về Đoàn trường.
  2. Đối với mẫu phiếu 04 dành cho đoàn viên đề nghị công nhận đối tượng Đảng ( học lớp cảm tình Đảng)
  3. Đối với mẫu phiếu 05 dành cho đoàn viên đề nghị xét kết nạp Đảng. 

Mau01.doc (40KB)

Mau02.doc (36KB)

Mau03.doc (32KB)

Mau04.doc (33KB)

Mau05.doc (32KB)

Tin liên quan