Thứ bảy, 08/05/2021 08:39

         Phòng Vật tư và trang thiết bị là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng lập kế hoạch và triển khai công tác mua sắm, quản lý các trang thiết bị, vật tư chuyên môn của Trường. Phòng VT-TTB chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kế hoạch, quy hoạch, trang bị và toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH và công nghệ của Trường.

1. Về tổ chức :

          1. Phòng có Trưởng phòng và 1-2 Phó trưởng phòng, số lượng Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và  phù hợp giai đoạn phát triển của đơn vị.

          Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng là người có uy tín, có bằng tốt nghiệp đại học  trở lên. Nhiệm kỳ của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng  được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Trưởng Phòng VT-TTB là đầu mối để Hiệu trưởng nắm chắc tình hình về công tác trang thiết bị, phương tiện máy móc chuyên môn của toàn Trường. Trưởng Phòng VT - TTB là Uỷ viên thường trực của các Hội đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị; lắp đặt các công trình kỹ thuật; tham gia một số Hội đồng khác của Trường do Hiệu trưởng chỉ định.

           Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng  được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc của đơn vị.

          2. Phó trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung của Phòng và trực tiếp phụ trách những mảng công tác do Trưởng phòng phân công.

          3. Viên chức, nhân viên của Phòng thuộc biên chế của Trường, chức trách và nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân do Trưởng phòng phân công , số lượng viên chức, nhân viên của Phòng (kể cả lao động hợp đồng) được tuyển dụng, hợp đồng tuỳ theo nhu cầu thực tế và do Hiệu trưởng quyết định.Viên chức, nhân viên trong Phòng có thể được bố trí chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác khác của Phòng hoặc của Trường.

TT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. BS. Vũ Thế Hùng Trưởng phòng
2 ThS. Vũ Ngọc Đức Phó trưởng phòng
3 CN. Trần Doãn Hưng Cán sự
4 CN. Phạm Công Thuận Cán sự
5 ThS. Lâm Văn Nguyên Chuyên viên
6 DSTH. Đinh Quang Long Cán sự

2. Nhiệm vụ: Nhiệm vụ cụ thể của Phòng VT - TTB như sau:

          1. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban chức năng liên quan và các đơn vị chuyên môn trong Trường giúp Hiệu trưởng xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho việc xây dựng và trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, công nghệ và phục vụ.

          2. Phối hợp cùng các bộ phận chức năng liên quan, nghiên cứu tham mưu cho Hiệu trưởng về các vấn đề quy hoạch thiết bị, phương tiện kỹ thuật, xây dựng và tổ chức hệ thống các phòng thí nghiệm, cơ sở thực tập… nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng kịp thời cho công tác đào tạo, NCKH và triển khai công nghệ của Trường.

          3. Trên cơ sở kế hoạch kinh phí hàng năm, tổng hợp dự trù của các đơn vị, các dự án, lập kế hoạch mua sắm và cấp phát thiết bị, vật tư, súc vật thí nghiệm cho nhu cầu của các đơn vị trong Trường. Tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp cùng Phòng Tài chính kế toán quản lý, cấp phát và sử dụng thiết bị, vật tư đảm bảo kế hoạch, góp phần ổn định hoạt động chuyên môn của Nhà trường.

          4. Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị và các phương tiện kỹ thuật đã có của Trường. Hàng năm, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm kê để nắm tình hình thiết bị, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng máy móc, thiết bị tại các đơn vị. Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng trang thiết bị thống nhất trong toàn trường.

          5. Đảm bảo việc sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị. Tổ chức thu hồi, điều chuyển và thanh lý những máy móc, thiết bị hư hỏng, không phù hợp hoặc không còn khả năng sử dụng.

          6. Đầu mối tiếp nhận, quản lý và đề xuất việc phân phối các viện trợ của nước ngoài là trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành.

Tin liên quan