Thứ bảy, 08/05/2021 08:56

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

           Số: 1156/QĐ-ĐDN                                                Nam Định, ngày 12 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định các bước tiếp công dân

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 24/2004/QĐ-TTg, ngày 26/2/2004 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-BYT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2013/NĐ - CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ – Đ DN ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiều nại tố cáo;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các bước tiếp công dân Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu Thanh tra;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thanh Tùng

 

 


 

QUY ĐỊNH

Các bước tiếp công dân Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1156 /QĐ – ĐDN ngày 12 tháng 8 năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)

 
 

 

 

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định quy định Các bước tiếp công dân Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định như sau:

1. Trình tự thực hiện

          1.1. Bước 1: Tiếp xúc ban đầu

          - Địa điểm: Bộ phận Tiếp công dân của phòng Thanh tra trường Đại học Điều dưỡng Nam Đinh  (Tầng 1 – Tòa nhà 9 tầng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, số 257 Hàn Thuyên – Thành phố Nam Định).

          - Đề nghị tổ chức hoặc cá nhân xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu tổ chức hoặc cá nhân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp; người đại diện phải có Giấy ủy quyền, Giấy ủy quyền phải có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú.

1.2. Bước 2: Quá trình làm việc

- Yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

- Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.

- Người tiếp dân lắng nghe, ghi chép vào Sổ Tiếp công dân đầy đủ nội dung do tổ chức hoặc cá nhân trình bày.

- Người tiếp công dân tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh do công dân cung cấp và viết Phiếu  nhận hồ sơ các tài liệu đã tiếp nhận cho công dân.

- Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân:

+ Trong trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại viết thành Đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo, tiếp nhận tài liệu liên quan, phân loại đơn và xử lý theo thủ tục xử lý đơn thư.

1.3. Bước 3: Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân phải thông báo cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ sau này.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Thanh tra, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2.1. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn khiếu nại, Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo có ký tên hoặc điểm chỉ của công dân (theo mẫu quy định);

+ Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp;

+ Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.2. Thời hạn giải quyết: Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân

2.3. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

2.4. Cơ quan thực hiện: Phòng Thanh tra, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2.5. Kết quả thực hiện: Văn bản thụ lý đơn, phiếu hướng dẫn

2.6. Lệ phí: Không

2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn khiếu nại (theo mẫu)

- Đơn tố cáo (theo mẫu)

- Giấy ủy quyền (theo mẫu)

2.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ  Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp dân.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Lê Thanh Tùng

 

 

Tin liên quan