Thứ hai, 20/09/2021 11:38

Danh sách nợ học phí và các khoản phải nộp khác Học kỳ II năm học 2020-2021 đến hết 30/06/2021,Phòng tài chính kế toán thông báo đến toàn thể các phòng ban liên quan, cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp và toàn thể sinh viên, học viên trường  về danh sách nợ học phí  và các khoản phải nộp khác, đề nghị các cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp đôn đốc các ban sinh viên học viên theo dõi ra soát lại thông báo trên.

P/s Với nhưng trường hợp sai sót nhầm lẫn đề nghị các ban liên hệ ngay Phòng TCKT để rà soát kịp thời.

Liên hệ Đ/c Thảo - kế toán viên Phòng TCKT

sđt: 0943.823.932

Danh%20s%C3%A1ch%20n%E1%BB%A3%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%20v%C3%A0%20c%C3%A1c%20kho%E1%BA%A3n%20thu%20kh%C3%A1c%20T6_2021.rar (359KB)

Tin liên quan