Thứ năm, 24/06/2021 19:29

Phòng Tài chính kế toán thông báo danh sách tiền sách tài liệu học tập của sinh viên Học kỳ II năm học 2018-2019, đề nghị lớp trưởng ban cán sự lớp thông báo tập hợp thu lên Phòng tài chính kế toán, Cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên sớm hoàn thành số tiền tài liệu trên

Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20vv%20n%E1%BB%99p%20ti%E1%BB%81n%20t%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B3%20II%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202018-2019.pdf (251KB)

danh%20s%C3%A1ch%20thu%20ti_n%20T%C3%A0i%20li_u%20h_c%20t_p%20K_%20II%202018-2019.rar (832KB)

Tin liên quan