Thứ bảy, 08/05/2021 07:30
Chi bộ Quản Tri có 11 đồng chí đảng viên, trong đó có 2 đồng chí là đảng viên dự bị. Chi bộ luôn phát huy vai trò chỉ đạo của Đảng và sức mạnh của tập thể trong công tác xây dựng và phát triển chung của Đảng bộ nhà trường. Đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, thực hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định nằm ở vị trí trung tâm thành phố nam định với tổng diện tích là 5,4 hecta. Các hoạt động chính hiện nay của Nhà trường được tập trung ở Nhà Labo - Hiệu bộ 09 tầng, khu giảng đường, khu nhà 03 tầng điều dưỡng hộ sinh, thư viện với tổng só 120 phòng làm viêc, 03 phòng hội thảo, 25 giảng đường học lý thuyết, 55 phòng thực hành và khu ký túc xá 05 tầng diện tích 7800 m2 hiện tại đã đáp ứng được đủ nhu cầu làm vieejxc, giảng dạy, học tập và sinh hoạt cho các bộ giảng viên, học sinh sinh viên của Nhà trường.