Thứ bảy, 08/05/2021 07:52


Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng lập kế hoạch, tư vấn và triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trường. Phòng CNTT chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kế hoạch phát triển, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động chung của Trường.

I. Về tổ chức :

         1. Phòng có Trưởng phòng và 1- 2 Phó trưởng phòng, số lượng Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và  phù hợp giai đoạn phát triển của đơn vị.

Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng là người có uy tín, có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên. Nhiệm kỳ của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng  được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

  Trưởng Phòng CNTT là đầu mối để Hiệu trưởng nắm chắc tình hình về ứng dụng CNTT, hệ thống phần mềm, mạng Internet, mạng LAN, phương tiện máy móc chuyên môn về CNTT của Trường.

          Trưởng Phòng (hoặc Phó Trưởng phòng được uỷ quyền) được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc của đơn vị.

         2. Phó trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung của Phòng và trực tiếp phụ trách những mảng công tác do Trưởng phòng phân công.

         3. Viên chức, nhân viên của Phòng thuộc biên chế của Trường, chức trách và nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân do Trưởng phòng phân công (có bảng mô tả công việc của từng vị trí), số lượng viên chức, nhân viên của Phòng (kể cả lao động hợp đồng) được tuyển dụng, hợp đồng tuỳ theo nhu cầu thực tế và do Hiệu trưởng quyết định.Viên chức, nhân viên trong Phòng có thể được bố trí chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác khác của Phòng hoặc của Trường.

II. Nhiệm vụ: Nhiệm vụ cụ thể của Phòng CNTT như sau:

1. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban và các đơn vị chuyên môn trong Trường giúp Hiệu trưởng xây dựng, định hướng kế hoạch phát triển CNTT phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo.

2. Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị trong Trường theo kế hoạch được phê duyệt; Đảm bảo việc sửa chữa, mua sắm và thay thế kịp thời các thiết bị công nghệ thông tin trong Nhà trường khi có sự phân công của Ban Giám hiệu nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống máy tính, máy chiếu, máy in, máy Photocopy toàn trường.

3. Căn cứ vào hiện trạng thiết bị có thể thu hồi, điều chuyển và trình hội đồng thanh lý những máy móc, thiết bị CNTT hư hỏng, không phù hợp hoặc không còn khả năng sử dụng.

4. Quản lý, vận hành và hướng dẫn sử dụng thiết bị CNTT (máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ LAN, mạng không dây Wifi…). Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và tiết kiệm.

5. Quản lý cơ sở vật chất và các phương tiện trang thiết bị được giao.

6. Quản lý Website, xây dựng quy chế cung cấp và cập nhật thông tin từ cơ sở lên Website của Nhà trường.

7. Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Nhà trường.

8. Xây dựng phương án phát triển, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường, tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

9. Trên cơ sở kế hoạch kinh phí hàng năm, tổng hợp dự trù của các đơn vị, các dự án, lập kế hoạch mua sắm và cấp phát thiết bị văn phòng, thiết bị CNTT theo nhu cầu của các đơn vị trong Trường. Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị CNTT theo kế hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp cùng Phòng Tài chính kế toán quản lý, cấp phát và sử dụng thiết bị CNTT đảm bảo kế hoạch, góp phần ổn định hiệu quả các hoạt động của Nhà trường.

10. Tham gia các hội đồng, các dự án liên quan về công nghệ thông tin của Nhà trường khi được Hiệu trưởng điều động.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Tin liên quan