Lên đầu trang
Thứ bảy, 15/08/2020 12:16


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

09/12

Cả ngày

Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở GD

TTKT&ĐBCLGD

Theo Kế hoạch

Đoàn ĐGN

KS. Vị Hoàng

8h00

Giao ban BGH

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

BGH giao ban với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, trưởng các đơn vị

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

P. TCCB gặp nhân viên HĐ 68

P. TCCB

P. TCCB, Nhân viên HĐ 68

TS. Thắng

P. HT2

BA

10/12

15h00

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN

TTKT&ĐBCLGD

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

11/12

9h00

Họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án “Cơ cấu lại tổ chức bộ máy & tự chủ”

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

12/12

 

 

 

 

 

 

SÁU

13/12

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan