Lên đầu trang
Thứ ba, 04/08/2020 06:26


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

26/8

09h00

Họp Hội đồng TSĐH

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Phổ biến các Quy định: kiểm tra giữa học phần; xây dựng ngân hàng câu hỏi

TT KT&ĐBCLGD

Trưởng các Bộ môn, G.vụ Khoa, Trung tâm

TS. Thành

P. HT 1

16h00

BGH làm việc với BM QLNC Đ.dưỡng

P. ĐTĐH

Lãnh đạo: TT K.thí, ĐTĐH, BMQLNCĐD

TS Thành

P. HT 2

BA

27/8

14h00

Làm việc với Hiệp hội người khiếm thị Nhật Bản

P. CTHSSV

Đại diện: P. HTQT, P.ĐTĐH

TS Tuấn Anh

P. Khách

15h00

Họp Ban XD Dự thảo sửa đổi, bổ sung Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

15h30

Họp Ban vận động thành lập Hội cựu học sinh, sinh viên

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS Tuấn Anh

P. HT 1

16h00

Họp Hội khuyến học

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS. Tuấn Anh

P. HT1

16h00

Họp Hội đồng bình công lao động T8

VPCĐ

Theo Quyết định

TS Long

P. HT 2

16h30

Họp BCH Đoàn TN, BCH Hội SV

VP ĐTN

BCH Đoàn TN, Hội SV

ThS Tùng

P. HT 1

28/8

08h00

Họp Hội đồng thẩm định Đề án 41 BV

P. TCHC BV

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Họp Hội đồng xét hết tập sự

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

16h00

Họp BCH Công đoàn mở rộng

VPCĐ

BCH CĐ, Trưởng các Công đoàn bộ phận

TS Long

P. HT 2

Cả ngày

Làm việc với các BV thực hành tại HN

P. ĐTĐH

Theo Kế hoạch

TS Thành

Các BV

NĂM

29/8

07h30

Họp HĐ thẩm định Giáo trình/Tài liệu SĐH: Mô-Phôi; Dược; SLBMD; Nội

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

13h30

Họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 3

Cả ngày

Làm việc với các BV thực hành tại QN-TB

P. ĐTĐH

Theo Kế hoạch

TS Thành

Các BV

SÁU

30/8

07h30

Họp HĐ thẩm định Giáo trình/Tài liệu SĐH: TLYH; Đạo đức ĐD

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS Hoàng

P. HT 2

14h00

Giới thiệu Phần mềm QL Bệnh viện

P. CNTT

BGH, BGĐ và Trưởng các bộ phận thuộc BV

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS Hoàng

P. HT 3

Tin liên quan