Thứ sáu, 05/03/2021 23:23

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 37/2012/TT- BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

 

Nhà trường lập Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người dùng tin về chất lượng phục vụ thư viện trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định 

Tải tại đây:So_909_KH-DDN_Khao_sat_lay_y_kien_phan_hoi_tu_nguoi_dung_tin_ve_CL_phuc_vu_cua_Thu_vien_Truong_202004171017032720.pdf (3395KB)

Tin liên quan