Chủ nhật, 22/07/2018 00:43

Trích QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

 

I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          Quy định này được áp dụng đối với tất cả giảng viên, viên chức, nhân viên, học viên và sinh viên đang học tập và làm việc tại trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Thư viện 

1. Chức năng:

- Thư viện có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu, dữ liệu có trong thư viện ( tài liệu chép tay, in, sao, chụp, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu mạng internet…) và cơ sở vất chất, trang thiết bị, mạng thông tin do Thư viên quản lý.

2. Nhiệm vụ:Thư viện có các nhiệm vụ sau:

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của Thư viện, tổ chức điều phối toàn bộ hệ  thống thông tin, tư liệu, Thư viện trong nhà trường; xây dựng kế hoạch phát triển Thư viện thành Trung tâm thông tin Thư viện, tư liệu, khoa học hiện đại của trường đại học Điều dưỡng Nam Định

b) Bổ sung, phát triển, cập nhật nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường;

c) Thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, các dạng tài liệu khác của nhà trường; Thu nhận khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, các ấn phẩm tài  trợ, biếu, tặng, tài liệu trao đổi giữa các Thư viện trong nước và quốc tế.

d) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của nhà trường và của pháp luật.

đ) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin- thư viện tại chỗ và trên mạng thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện phù hợp với quy định của nhà trường và quy định của pháp luật

e) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác thông tin, thư viện.

f) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

g) Tổ chức quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác của Thư viện, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

h) Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các Thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hoá công tác thông tin, tư liệu, thư viện.

j) Thực hiện các báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo tình hình đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan

Điều 3. Quyền hạn của Thư viện

Thư viện có những quyền hạn sau đây:

a) Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin Thư viện trong nước và quốc tế khi được Hiệu trưởng đồng ý; liên kết, hợp tác với các Thư viện, trung tâm thông tin, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ trao đổi nguồn  lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin khi được Hiệu trưởng uỷ quyền và phù hợp với quy định của nhà trường và của pháp luật;

b) Xây dựng và tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch: bổ sung vốn tài liệu Thư viện, CSDL điện tử; cơ sở vật chất; bổ sung, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống máy tính và mạng máy tính thuộc Thư viện quản lý.

c) Quản trị Website của Thư viện, xây dựng danh mục các thông tin tư liệu và bổ sung vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Thư viện.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong trường cung cấp các tài liệu, tư liệu như các báo cáo khoa học, các luận văn, luận án, khoá luận, kết quả nghiên cứu khoa học để thường xuyên bổ sung và củng cố kho tài liệu của Thư viện.

e) Tổ chức hoạt động dịch vụ có thu của Thư viện: phô tô tài liệu, tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu theo cơ chế phù hợp với quy định của nhà  trường, của  pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.

h) Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và trái nội quy, quy định, quy chế của Thư viện và Nhà trường.

Điều 4. Đối tượng  phục vụ của Thư viện

Đối tượng phục vụ chính của Thư viện gồm:

1. Đối tượng 1: Cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ viên chức, học viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2. Đối tượng 2: Bạn đọc ngoài nhà trường chấp thuận các nội quy và đóng phí theo quy định của nhà trường và của Thư viện

 

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Thư viện

Thư viện là đơn vị trong cơ cấu tổ chức của trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định; có lãnh đạo Thư viện và các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.  

1. Lãnh đạo Thư viện:  gồm có Trưởng Thư viện và các phó Trưởng Thư viện. Trưởng Thư viện chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của Thư viện và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng Thư viện giúp Trưởng Thư viện trong công tác lãnh đạo Thư viện, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng Thư viện phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Thư viện về công việc được phân công . 

2. Các tổ chuyên môn nghiệp vụ.

Thư viện trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ sau đây:

- Tổ nghiệp vụ: Gồm các bộ phận.

+ Bổ sung trao đổi: Có nhiệm vụ bổ sung vốn tài liệu hàng năm, thu nhận các tài liệu quy định tại điểm b, Điều 3 quy chế này.

+ Xử lý tài liệu: Có nhiệm vụ thực hiện các chu trình, xử lý kỹ thuật vốn tài liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu, nhập biểu ghi CSDL, tổ chức hệ thống tra cứu theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ Thư viện. 

+ Thông tin - Thư mục: Có nhiệm vụ xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, thông tin chuyên đề, các loại thư mục, cập nhật thông tin Thư viện vào Website, hướng dẫn tra cứu và tổ chức các hoạt động thông tin khác.

+ Bảo quản tài liệu: Có nhiệm vụ bảo quản vốn tài liệu Thư viện, chuyển dạng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác.

+ Hành chính tổng hợp: Có nhiệm vụ thực hiện các công tác hành chính, xây dựng và thực hiện kế hoạch Tài chính - Kế toán, thống kê báo cáo, cung ứng trang thiết bị cho hoạt động Thư viện. 

- Tổ phục vụ bạn đọc:

Có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài Thư viện thông qua việc trao đổi giữa các Thư viện và hệ thống các phòng đọc, phòng mượn, phòng tra cứu, phòng điện tử, phòng đa phương tiện; tổ chức kiểm kê kho sách theo quy định.

-Tổ công nghệ thông tin có nhiệm vụ:

Quản lý thống nhất hệ thống mạng nội bộ toàn Thư viện (gồm mạng LAN, mạng Internet không dây, hệ thống máy chủ và các thiết bị cơ sở hạ tầng, các thiết bị đầu cuối và máy tính nối mạng, cơ sở dữ liệu dùng chung); nghiên cứu, đề xuất và lập kế hoạch thực hiện các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý; nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin - thư viện, quản trị mạng, tham gia vào quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy tính, hỗ trợ cho việc số hoá tài liệu và xuất bản các tài liệu điện tử.

Điều 6. Người làm công tác Thư viện

1. Người làm công tác Thư Viện được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ và được đảm bảo hưởng chế độ lương, độc hại và quyền lợi theo quy định của nhà trường, của các Bộ quản lý và quy định của pháp luật.

2. Việc bố trí người làm công tác Thư Viện được căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh chuyên môn theo quy định của nhà trường và của pháp luật, để đảm nhận công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo và năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thư viện.

3. Hiệu trưởng nhà trường quyết định số lượng nhân sự cần thiết trên cơ sở tham mưu của Trưởng Thư viện, để đảm bảo cho Thư viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có hiệu quả.

Điều 7.  Các hoạt động của Thư viện

1. Hoạt động phát triển của Thư viên; hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài Thư viện như: Bổ sung, sưu tầm, lựa chọn và xử lý tài liệu, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về lĩnh vực Thư viện.

2. Biên soạn các bản thư mục và thư mục chuyên đề, xây dựng cơ sở dữ liệu khai thác mạng Internet; tổ chức các kho tự chọn, giới thiệu và triển lãm sách báo phù hợp với điều kiện cụ thể của Thư viện nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người đọc.

3. Quản lý thống nhất và phát huy tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin của Thư viện phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa  học và công tác giảng dạy nhà trường; tham gia vào quá trình triển khai mới và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy tính, mạng máy tính, bổ sung và triển khai các phần mềm ứng dụng và các trang thiết bị công nghệ thông tin, quản trị Website của Thư viện.

 

Tin liên quan