Thứ hai, 24/02/2020 02:51

Phòng Thanh tra là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra, pháp chế, xử lý các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đào tạo và quản lý đào tạo, đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước.

1. Về tổ chức :

            Phòng Thanh tra có Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Trưởng phòng tuyển chọn từ các đơn vị trong Trường một số Thanh tra viên làm việc theo chế độ cộng tác viên. Số lượng Thanh tra viên do Trưởng phòng đề nghị, Hiệu trưởng phê duyệt theo yêu cầu đặc điểm và khối lượng của công tác Thanh tra đòi hỏi.

            Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng là người có uy tín, có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên. Nhiệm kỳ của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng  được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Trường quy định chế độ tiền lương của cộng tác viên theo chế độ công tác phí hoặc phụ cấp. Thực hiện theo chế độ nhà nước đối với Thanh tra viên hoặc quy định riêng trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

2. Nhiệm vụ:  Phòng Thanh tra Trường có các nhiệm vụ sau:

2.1. Thanh tra.

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục.

b) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế  đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

c) Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổ chức, cá nhân, công dân, công chức, viên chức, phụ huynh Học sinh – Sinh viên, Học sinh – sinh viên thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

e)  Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về pháp luật giáo dục.

f) Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế dạy và học.

g)  Phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn tổ chức lấy ý kiến phản hồi  của Học sinh - Sinh viên về nội dung bài giảng, môn học.

h)  Phối hợp với đơn vị thực hiện công tác giám sát và tư vấn  việc triển khai công tác dự giờ giảng của các Khoa, Bộ môn (mỗi học kỳ 1 lần). 

j) Thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao.

2.2. Pháp chế.

a) Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường.

b) Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

c) Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lí; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học.

d) Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

e) Tham gia ý kiến về mặt pháp lí đối với các văn bản do các phòng, ban chức năng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.

f) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lí, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị; Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lí các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường Đại học Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và các đơn vị.

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

i) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lí cấp trên theo quy định

k) Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

            l) Thực hiện nhiệm vụ tư vấn Pháp luật cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

3. Đối tượng và nội dung thanh tra:

            3.1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Quy chế của Bộ, của Trường về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp đào tạo, việc đảm bảo các điều kiện cần thiết cho đào tạo như đội ngũ, chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất kỹ thuật, tinh thần và thái độ phục vụ,…

            3.2. Thanh tra việc quản lý công tác đào tạo bao gồm việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển; việc chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chương trình, lịch trình, kế hoạch và nội dung đào tạo, việc quản lý đội ngũ giáo viên, quản lý và sử dụng ngân sách, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo.

            3.3. Thanh tra việc thực hiện quy mô đào tạo, cơ cấu ngành, nghề theo mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định hàng năm, từng khoá; việc thực hiện thời khoá biểu và quy chế đào tạo; việc quản lý kết qủa đào tạo và đảm bảo các quyền lợi của giáo viên và sinh viên, học viên.

            3.4. Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo được giao của tất cả các đơn vị liên đới trong lĩnh vực đào tạo của Trường; thanh tra công tác tham gia đào tạo của cán bộ, công chức - viên chức Nhà trường tại các cơ sở khác ngoài Trường.

            3.5. Thanh tra, đánh giá chất lượng giảng dạy và phục vụ giảng dạy của cán bộ; chất lượng học tập, bồi dưỡng của sinh viên, học viên, tiếp thu và thực hiện các quy chế đào tạo của giáo viên và sinh viên.

4. Trách nhiệm và quyền hạn của Thanh tra:

            4.1. Các hoạt động thanh tra phải được thực hiện thường xuyên, công khai, dân chủ. Trưởng phòng Thanh tra chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các kết luận thanh tra.

            4.2. Thanh tra có trách nhiệm kiến nghị với Hiệu trưởng những biện pháp cần thiết để tiến hành thanh tra khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm qua các kênh khác nhau.

            4.3. Thanh tra được phép tiến hành thanh tra trong phạm vi trách nhiệm được giao theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt, được chọn cử người tham gia thanh tra từng vụ việc.

            4.4. Thanh tra được phép yêu cầu các đối tượng thanh tra, các đơn vị và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, chứng cứ,… phục vụ các nội dung cần thanh tra.

            4.5. Thanh tra được quyền tham dự các cuộc họp và các hoạt động đào tạo trong Trường nhằm đánh giá chất lượng dạy và học.

            4.6. Kiến nghị với Hiệu trưởng khen thưởng các cá nhân và đơn vị có thành tích; xem xét và kiến nghị xử lý kỷ luật các cá nhân, đơn vị vi phạm quy định thuộc phạm vi đối tượng và nội dung thanh tra.

Tin liên quan