Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
Thứ ba, 21/08/2018 06:05
Phòng Thanh tra là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra, pháp chế, xử lý các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đào tạo và quản lý đào tạo, đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước.
Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2013, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Căn cứ tình hình thực tiễn, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xây dựng kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau: