Thứ ba, 02/03/2021 14:40


Danh sách các thành viên trong Hội đồng đạo đức

So_259-QD-DDN_Vv_kien_toan_Hoi_dong_dao_duc_trong_NCYS_hoc_cap_co_so.pdf (740KB)

Giấy chứng nhận cấp mã số hoạt động Hội đồng đạo đức

Giay-chung-nhan-ma-so-hoat-dong-hddd.pdf (480KB)

Quy trình và biểu mẫu xét tính đạo đức trong nghiên cứu

Quy trình.doc (246KB)

BM-danh-cho-nghien-cuu-vien.docx (38KB)

BM-danh-cho-phan-bien.docx (64KB)

Tin liên quan