Thứ ba, 01/12/2020 05:26


1. Chức năng:

Khoa là đơn vị cơ sở quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường.  

2. Tổchức: 

a) Khoa có Trưởng khoa. Giúp việc Trưởng khoa có không quá 2 Phó trưởng khoa. Trường hợp cần nhiều hơn 2 Phó trưởng khoa, Hiệu trưởng báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ xem xét quyết định. Nhiệm kỳ của Trưởng khoa là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ của Phó Trưởng khoa theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa. 

b) Trưởng khoa phải có bằng Tiến sĩ, là giảng viên có uy tín, có kinh

nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý. 

c)  Phó trưởng khoa phải có bằng Thạc sĩ  trở lên, là giảng viên có uy tín, có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý. Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ phải có bằng Tiến sĩ. 

d) Độ tuổi khi bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởng khoa không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ. 

e) Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởng khoa. Quy trình giới thiệu, bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởng khoa được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của pháp luật. 

f) Hàng năm, Hiệu trưởng đánh giá Trưởng khoa và Phó trưởng khoa về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết Hiệu trưởng có thể lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất đối với Trưởng khoa, Phó trưởng khoa. Trưởng khoa, Phó trưởng khoa không hoàn thành nhiệm vụ phải được thay thế kịp thời. 

g) Văn phòng Khoa.

-       Thực hiện công tác hành chính của Khoa: nhận, quản lý công văn, văn bản, giấy tờ đi và đến khoa. Theo dõi giờ lên lớp của giảng viên, sinh viên, báo cáo các biến động (nếu có) của Sinh viên trong Khoa, giải quyết các vấn đề liên quan đến xin nghỉ phép, nghỉ học (buổi, ngày).

-       Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, nhập và quản lý điểm.

Hướng dẫn giảng viên hoàn thiện hồ sơ, sổ lên lớp, đôn đốc việc lấy điểm kiểm tra, điểm thi theo kế hoạch của bộ môn, khoa.

-       Lập kế hoạch đảm bảo cung cấp đủ vật liệu dạy-học, quản lý và theo dõi việc sử dụng tài sản, máy, mô hình, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy-học. - Số lượng nhân sự văn phòng khoa từ 5-7 người, căn cứ vào số lượng sinh viên và khối lượng công việc Trưởng khoa báo cáo trình Hiệu trưởng quyết định.

h)       Hội đồng khoa 

-       Khoa được tổ chức Hội đồng khoa để tư vấn cho Trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Điều này, Trưởng khoa ra quyết định hoặc đệ trình lên Hiệu trưởng ra quyết định theo quy định của nhà trường. 

-       Hội đồng khoa có số thành viên là số lẻ (từ 7-15 thành viên), gồm: Trưởng khoa, một số Phó trưởng khoa, Trưởng bộmôn, một số giảng viên, cán bộ khoa học trong khoa là giáo sư, phó giáo sư, giảng viên có bằng Tiến sĩ. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa và tư vấn của Hội đồng khoa học và đào tạo trường. 

Hiệu trưởng bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng khoa. 

-       Hội đồng khoa bầu Chủ tịch Hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và đa số phiếu. Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng thực hiện việc tư vấn và thông  qua các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này. 

-       Hội đồng khoa họp ít nhất 3 tháng 1 lần do Chủ tịch Hội đồng triệu tập; nội dung cuộc họp phải được thông báo trước ít nhất 07 ngày đến tất cả các thành viên của Hội đồng; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 sốthành viên tham dự; kết luận của cuộc họp được thông qua khi có trên 50% số thành viên của Hội đồng biểu quyết tán thành; biên bản của các cuộc họp phải được trình lên Hiệu trưởng chậm nhất sau 7 ngày. 

-       Các khoa được thành lập Hội đồng tư vấn ngành với các thành viên ở ngoài trường để tư vấn cho Trưởng khoa trực tiếp tại các cuộc họp hoặc gián tiếp bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho các hoạt động của khoa liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, xã hội và đạt được mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn ngành được Hiệu trưởng nhà trường quy định cụthể. 

i)         Cán bộ, giảng viên, viên chức trong Khoa thuộc biên chế của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a)   Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ

đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo. 

b)  Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ

chức quá trình đào tạo một hoặc một sốngành; tổ chức quá trình đào tạo và các  hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. 

c)   Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

d)  Tổchức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các Viện, Bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. 

e)                      Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. 

f)    Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ. 

g)   Tổchức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

h)  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa. 

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

Tin liên quan