Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:02


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị        chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

09/4

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS.TS. Tùng

P. Họp

09h30

Họp triển khai Đề án tự chủ đối với Trung tâm HTKHCN&DV (lần 2)

Trung tâm HTKHCN&DV

Công đoàn, TCKT, Q.trị, T.tra, TCCB

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 2

14h00

Ban Giám hiệu giao ban với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 2

BA

10/4

09h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học 2018

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS.TS. Tùng

P. Họp

11/4

08h30

Kiểm tra chuyên môn viên chức xét hết tập sự

P. TCCB

Ban kiểm tra CM và VC tập sự

BSCKII. Tuấn

P. Hội thảo 3

14h00

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 2

NĂM

12/4

08h00

Báo cáo Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 2

14h00

Họp Hội đồng xét hết tập sự cho viên chức

P. TCCB

Theo KH số 711

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 2

SÁU

13/4

14h00

Duyệt các báo cáo khoa học tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ Y Dược toàn quốc

P. QLNCKH

Theo Thông báo

TS. Hoàng

P. Hội thảo 2

16h30

Họp Hội đồng xét học bổng - HK 1 năm học 2017 - 2018

P. CTHSSV

Hội đồng, GVCN và CVHT các lớp

TS. Tuấn Anh

P. Hội thảo 2

Tin liên quan