Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/10/2018 11:56


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

27/11

08h00

Giao ban BGH

P.HCTH

BGH

TS.Tùng

P.Họp

14h00

Giao ban BGH với Trưởng các ĐV

P.HCTH

BGH, Trưởng ĐV

TS.Tùng

P.HT2

Ba

28/11

Cả ngày

Thông qua đề cương Luận văn Thạc sĩ khóa 3

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.Hoàng

P.HT3

29/11

14h00

Họp Nhóm chuyên trách số 2 kiểm định chất lượng công tác đào tạo

P.ĐTĐH

Theo QĐ

TS.Thành

P.HT2

16h00

Họp HĐ xét tốt nghiệp  Đại học, Cao đẳng năm 2017

P.ĐTĐH

Theo QĐ

TS.Thành

P.HT2

Cả ngày

Thông qua đề cương Luận văn Thạc sĩ khóa 3

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.Hoàng

P.HT3

Năm

30/11

09h00

Họp TVĐU, BGH

P.TCCB

TVĐU, BGH

TS.Tùng

P.Họp

14h00

Họp sơ kết đào tạo Học phần tiếng Nhật 2

P.ĐTĐH

P.ĐTĐH, P.CTHSSV, TTKT, TTDV, BM.Ngoại ngữ

TS.Thành

P.HT2

Sáu

01/12

 

 

 

 

 

 

Bảy

02/12

 

 

 

 

 

 

CN

03/12

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan